Škola pro demokracii

OBLAST: Dokumenty školy                                                               UKAZATEL: 1/2


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Víme, jak můžeme vyjádřit náš názor

ŠKOLA: : Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

POPIS: Můžeme se vyjadřovat k dění ve škole a podílet se na jejím chodu. Své názory můžeme prezentovat na nástěnce Žákovského parlamentu nebo  na webových veškeré názory prostřednictvím členů Žákovského parlamentu, tzn.zástupců jednotlivých tříd. Žáci i učitelé se mohou obracet s názory, ale i připomínkami o dění ve škole či v družině.

Na webových stránkách naší škole v menu pod titulem "Elektronická schránka důvěry" naleztete:

Kontaktní formulář

Tvoje zpráva bude přeposlána na vedení školy. Nemusíš se podepisovat, přesto tvoji zprávu neprodleně prověříme.

DĚKUJEME ZA DŮVĚRU - vedení školy

 Začátek formuláře

Jméno:

Email:

Odpovězte prosím číslicemi:

Součet čísel pět a osm  

Zpráva:

 


Konec formuláře

Stránky školního parlamentu: wwww.zsmecholupy.cz , podtitul -  Žákovský parlament

Q514

OBLAST:                     1. Dokumenty školy                                       UKAZATEL: 1/2 ŠVP


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
:

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy , Holedečská 2, 439 31


POPIS: V našem ŠVP v oblasti 3.2.Výchovně vzdělávací strategie je napsáno:

 Kompetence k učení snažíme se vést žáky k osvojení takových znalostí a dovedností, které budou dobře uplatnitelné v jejich dalším vzdělávání a životě, vycházíme z reálných životních situací        a navozujeme modelové situace

Kompetence k řešení problémů – podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování

 Kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

 - vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu

-       vytváříme prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, pomocí technických                   a výtvarných prostředků)

-       učíme žáky číst s porozuměním, pracovat s odbornými texty, správně používat symboliku

-       učíme žáky kultivovaně obhajovat vlastní názor, argumentovat, naslouchat názorům jiných a vhodně na ně reagovat

-       využíváme informačních technologií ke komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem

prostřednictvím webových stránek školy poskytujeme žákům možnost prezentace jejich práce a zpracování dokumentace ze života školy

Kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých

-       vedeme žáky k efektivní spolupráci ve skupině

učíme žáky podílet se na vytváření pravidel týmové kooperace, dohodnutá pravidla respektovat a přijímat různé role v týmu

 Kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

-       vedeme žáky k respektování pravidel života ve společnosti  (zákonů i obecných morálních zásad)

-       prostřednictvím žákovské samosprávy umožňujeme žákům podílet se na vytváření pravidel života ve škole

-       vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností, k respektování názorů a přesvědčení druhých lidí

-       učíme žáky odmítat násilí a bezpráví

-       vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a situacích ohrožujících život a zdraví

Kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti  a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

OBLAST:                     1. Dokumenty školy                                       UKAZATEL: 1/2 Školní řád


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Co říká náš školní řád?

ŠKOLA: ZŠ Měchlolupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS: Náš školní řád říká:

Každý žák má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to na všechny záležitosti, které se ho týkají.

Žáci 2. stupně se mohou podílet na činnosti žákovské samosprávy.

          Základní škola Měcholupy, okres Louny        -        Školní řád

                       Platnost a účinnost: 1.9.2014       Schváleno školskou radou školy: 23.4.2014                                     

I.    Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

1. Žáci mají právo na vzdělání.

2. Žáci mají právo být informováni o výsledcích svého vzdělávání.

3. Žáci školy se mohou vyjádřit k obsahu i způsobu výuky i mimoškolní činnosti. Podmínkou je však dodržení pravidel slušného chování.

4. Každý žák má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to na všechny záležitosti, které se ho týkají.

5. Žáci mají právo na ochranu před projevem šikany a dalších forem omezování svobody a důstojnosti.

6. Žák má právo kdykoli požádat učitele o pomoc při řešení svízelné osobní situace.

7.Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a vzdělávat se, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a dbát pokynů pracovníků školy vydaných v souladu s právními předpisy a školním řádem. O vydání školního řádu a jeho obsahu informuje ředitel školy zákonné zástupce žáků prostřednictvím třídních učitelů.

8. Žáci mají právo zvolit si v souladu s učebním plánem volitelné předměty a nepovinné předměty. Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět, pokud se k němu při zahájení výuky přihlásí alespoň 7 žáků.

9. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky organizované školou a zúčastnit se dalších aktivit školy (soutěže, olympiády, kulturní a sportovní akce pořádané školou).

10. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí tohoto řádu.

11.  Žáci mají právo na informace o možnostech volby povolání.

12.  Žáci 2. stupně se mohou podílet na činnosti žákovské samosprávy.

Q515Q516

OBLAST:         2. Nástroje komunikace                                                        UKAZATEL: 2/1


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: :  Jak vyjadřujeme své názory a informujeme ostatní o své činnosti

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2,439 31


POPIS: Způsoby komunikace

1) Nástěnky: prostřednictvím nástěnky informuje ŽP o programu projektu Škola pro demokracii.Žáci jsou informováni o celém programu, o analýzách, které probíhají a budou probíhat. Zároveň jsou zde seznámeni s jednotlivými výsledky a hodnoceními.

 2) Žákovský parlament: členové Žákovského parlamentu jsou zástupci jednotlivých tříd, které přinášejí informace za třídu či jedince třídy. Na I. i II. stupni informují žáky prostřednictvím třídního učitele . Na II. stupni mohou žáci vyjadřovat své názory v hodinách Výchova k občanství, kterou vyučuje výchovný poradce. Žákovský parlament se vždy podílí na spoluúčasti akcí  jako jsou !den otevřených dveří " pro budoucí prvňáčky, pomáhá při zápisu prvňáčků. Nyní se soustředí na projektový den " Tradice velikonoc" a budou pracovat s žáky 1. a 2. třídy. Poté se připraví na "Den autismu, který připravuje metodik prevence společně s vedením školy.

3) Třídnické hodiny: . Na I. stupni jsou zavedené pravidelné pondělní třídnické hodiny, kdy si žáci v komunitním kruhu povídají volnočasových aktivitách o víkendu a plynule přejdou do školního prostředí, kdy řeší třídní problémy a  klima ve třídě. Zároveň si připravují projekty, výlety či exkurze, ale i výtvarné soutěže, ale hlavně úkoly v rámci Recyklohraní, sběru druhotných surovin či třídění odpadu.

 4) Elektronická schránka důvěry: Na stránkách ZŠ Měcholupy je odkaz na elektronickou schránku důvěry, kde žáci i rodiče mohou vyjadřovat své názory či připomínky k dění školy. Příkladem je stravování ve školní jídelně, kdy členové parlamentu zjišťovali v hodnoty jednotlivých porcí pro žáky I. a II.stupně, zjišťovali, zda si mohou žáci přidat a kolik. Výsledky dopadly velmi kladně a stravování ve školní jídelně dopadlo na výbornou.

 5) Jak naše škola zjišťuje naše názory?

        Na stránkách školy mohou žáci, rodiče i široká veřejnost vyjadřovat své názory na akce, které škola pořádá a připravuje. Jedná se o veřejné komentáře formou " to se mi líbí/ nelíbí", "určitě souhlasím/ nesouhlasím, "přijdu/ nepřijdu/ nemohu přijít"...

Dále jsou rozesílány dotazníky jak pro žáky, pedagogy, tak i pro rodiče, které zjišťují demokratické školní klima. Dotazníky jsou postaveny tak, aby zjistili názory na prostředí a okolí budovy školy, co zlepšit , vytvořit a co by ve škole uvítali. Dotazníky zjišťují názory na jednotlivé projekty, ve kterých je naše škola zapojena. Například " Ovoce do škol", "Zdravá 5", " 7 kráska" , ale i dlouhodobé projekty jako jsou " Recyklohraní", "Ekopolis", "Ukliďme si svět"..atd

 

OBRÁZEK:

Q517

 OBLAST:         2. Nástroje komunikace                                                        UKAZATEL: 2/2

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: Jak naše škola zjišťuje naše názory?

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2,439 31

 POPIS:

 Třídnické hodiny: . Na I. stupni jsou zavedené pravidelné pondělní třídnické hodiny, kdy si žáci v komunitním kruhu povídají volnočasových aktivitách o víkendu a plynule přejdou do školního prostředí, kdy řeší třídní problémy a  klima ve třídě. Zároveň si připravují projekty, výlety či exkurze, ale i výtvarné soutěže, ale hlavně úkoly v rámci Recyklohraní, sběru druhotných surovin či třídění odpadu.

Q518Q519

Při třídnických hodinách v komunitním kruhu s  pejsem v ruce se nám všechno říká snadněji!!!

OBLAST:         2. Nástroje komunikace                                                        UKAZATEL: 2/3


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Když se nám něco nelíbí

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2,439 31

 POPIS:

 Elektronická schránka důvěry: Na stránkách ZŠ Měcholupy je odkaz na elektronickou schránku důvěry, kde žáci i rodiče mohou vyjadřovat své názory či připomínky k dění školy. Příkladem je stravování ve školní jídelně, kdy členové parlamentu zjišťovali v hodnoty jednotlivých porcí pro žáky I. a II.stupně, zjišťovali, zda si mohou žáci přidat a kolik. Výsledky dopadly velmi kladně a stravování ve školní jídelně dopadlo na výbornou.

Q520

 Dotazník  Žákovského parlamentu pro projekt Škola pro demokracii

1) Víte, že na stránkách školy visí Elektronická schránka důvěry?

2) Víte , jaký význam Elektronická schránka důvěry má?

3) Líbí se Vám prostředí školy a okolí?

4) Jste spokojeni  se stravováním?

5) Nechtěli byste "odpočinkové zóny" na chodbách? A jaké?

6) Navrhněte herní prvky na podlaze na chodbách.

OBLAST:         3. Práce s pravidly                                                     UKAZATEL: 3/1


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Pravidla ve většině tříd

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS: Ve většině tříd naší školy máme třídní pravidla, u nichž platí:

- nejsou v rozporu se školním řádem

- vytvořili jsme je sami, třídní učitel nám s tím pomáhal, když bylo potřeba

- alespoň jednou za rok se k nim vracíme a upravujeme je

-pravidla máme ve třídě vyvěšena, takže na ně všichni vidíme

- ve třídách je u vyvěšených pravidel jasně popsáno, co se stane při jejich nedodržování

OBRÁZEK:

Q521Q522

Q523Q524

Q525Q526

OBLAST:         3. Práce s pravidly                              UKAZATEL: 3/2


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Rozumíme školnímu řádu

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

 POPIS: Na začátku každého školního roku si žáci společně s třídním učitelem vždy vytvoří pravidla chování. Tato pravidla si poté všichni zapisují a vytvoří plakát, který vyvěsí ve třídách. Tyto plakáty visí na dobře viditelném místě, aby je bylo možno neustále připomínat a plnit.


OBRÁZEK:
Q527

OBLAST:         3. Práce s pravidly                                                                 UKAZATEL: 3/3

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: Pravidla ve všech třídách

ŠKOLA: : ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

 POPIS: Každá třída na naší škole si vždy na začátku školního roku stanoví třídní pravidla. Pravidla si tvoří sami žáci a třídní učitel je pouze pomocníkem. K pravidlům se pravidelně vrací a vyhodnocuje jejich dodržování. Třídní pravidla jsou vyvěšena na viditelném místě ve třídě a jsou podle potřeb upravována.

OBRÁZEK:

Q528

 

OBLAST:         Práce se třídou                 UKAZATEL:     4/e,f,g,h,i (excelentní úroveň)

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: Role a služby ve třídě

ŠKOLA: Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

POPIS:

 d)Jak si rozdělujeme role a služby  ve třídách?

       Na začátku školního roku je stanovena třídní samospráva a žáci jsou zvoleni třídou do jednotlivých rolí. Jejich práce v průběhu školního roku je sledována a v případě nespokojenosti je odhlasován jiný zástupce. Tito žáci musí pracovat spolehlivě, neboť přináší informace z Ekotýmu či ŽP, ale i zpětně  informují o dotazech či připomínkách třídy. Stejně tak jsou popsané i role ostatní - šatnář, květinář, zástupci, kteří se starají a měsíční projekty( Měcholupská nej....) či celoroční projekty Cesta k pramenům.... Tento projekt je pro 40 nejlepších žáků ve sběru druhotných surovin. Za odměnu  jedou žáci na výlet k pramenům v Česku. Již jsme navštívili pramen Labe v Krkonoších, pramen Vltavy a v Německu pramen Ohře. Příští rok se chystáme k prameni Moravy, kde navštívíme také přehradu Dlouhé stráně.

e)Kde najdeme popis rolí a služeb?

          Rozpis je na viditelném místě ve třídě na třídní nástěnce, viz foto..

Q529Q530Q531

f),g) Sami si rozhodujeme o rozdělení rolí.

             Na třídnických hodinách vedeme diskuse a volíme jednotlivé zástupce. Třídní učitel nám pomáhá a radí a my poté jednotlivé zástupce odhlasujeme.

 h) Se třídou jedeme na výlet

    Na konci školního roku každá třída jede na výlet . Jsou to výlety jednodenní byli jsme například v Jimlíně v útulku pro pejsky nebo dvoudenní, které jsou součástí projektů naší školy- například Cesty k pramenům. Pravidelně také pořádáme přespávání ve škole, tzv. bivakování či kulturní nebo sportovní akce. velmi oblíbená je akce v rámci inkluzivního vzdělávání. Sejdou se učitelé, žáci i rodiče na zahradě školy, opékáme si buřty a děti soutěží.

Q532_2Q533_2

i) Naše třídy se prezentují navenek

   Na stránkách zsmecholupy.cz najdete odkaz stránky tříd, kde má každá třída svůj blog, profil. Zde ukládá své fotografie, úspěchy a akce z celého školního roku.

OBLAST:         Práce se třídou                                         UKAZATEL:     4/a,b,c (základní úroveň)


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Role a služby ve třídě

ŠKOLA: Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS:

a) Činnost ve třídách - co děláme ve třídách

       Každá třída má vždy  třídnické hodiny, kde řeší problémy, úkoly své třídy, ale zároveň plánují akce, výlety a organizují celoroční akce. Zároveň se v každé třídnické hodině vyjadřuje člen Ekotýmu a člen ŽP, kteří seznamují třídu s plány a úkoly pro školu. V letošním školním roce jsme například pracovali na projektech Sedmikráska, Ukliďme si Česko, Mapy učebního pokroku, Minipodniky, Recyklohraní atd...

b/ Role a služby ve třídě

           Na naší škole jsou v jednotlivých třídách zástupci, kteří mají svou funkci a zastupují celou třídu. Jsou to role nástěnkář, šatnář, květinář,zástupce, který se stará o třídnici,  člen Ekotýmu, člen ŽP. Každý zvolený zástupce je  seznámen s povinnostmi a úkoly, které má na starost. Všechny tyto funkce jsou vyvěšeny na nástěnce.

c)Co děláme ve třídách pravidelně?

    V třídnických hodinách pravidelně shrnujeme činnost a úkoly, které jsme splnili a které nás čekají. Důležité jsou pro nás měsíční a celoroční projekty, které je třeba důsledně připravovat krok po kroku. Pracujeme v projektech Naše virtuální škla, Ekopolis, Školní komunitní zahrada, Multipolis, Akustická ekologie, Energie vody a větru atd..

 Naše projekty:

 Hra "Cesta labyrintem města"ZŠ Měcholupy v projektu SEDMIKRÁSKA

Q534

Recyklohraní Naši školu navštívil výjezdní program celorepublikového projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět. Žáci se pod vedením zkušených lektorů hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě.

Q535

 Zdravá výživa Žáci ZŠ Měcholupy vaří zdravě v rámci projektu Sedmikráska.

Q536

 Revolution train Na exkurzi „Revolution train“ v Praze

Ve čtvrtek 9. dubna se žáci vyšších ročníků v rámci projektu Sedmikráska zúčastnili ojedinělé prohlídky „Protidrogového vlaku“ = Revolution Train, který přesvědčivě zobrazuje zážitky, prostředí a život osob závislých na drogách. Ve „vlaku“ zhlédli žáci film, jehož příběh se prolínal s realitou. Jednotlivé vagony „vlaku“ jsou scénograficky upraveny tak, že zobrazují důsledky užívání drog. Útok na smysly je velice emotivní.

Q537

 Ukliďme Česko Držíme se hesla "Kdo neuklízí, není Čech“

  Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek.

Q538

 OBLAST:         Práce se třídou                                         UKAZATEL:     4/1, 2, 3


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
: Role a služby ve třídě

ŠKOLA: Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS:

 

Na začátku školního roku v průběhu měsíce září třídní učitel vypracuje pro svou třídu minimální preventivní program.Naplánuje a rozvrhne do jednotlivých měsíců návštěvu Střediska volného času,které nabízí dětem širokou škálu volnočasových aktivit, návštěvu Městské knihovny ve Vítkově a podle zájmu žáků vybere jedno představení ve Slezském divadle v Opavě a jeden kus v Divadle loutek v Ostravě.Pravidelně se také zúčastňujeme výchovných koncertů v Základní umělecké škole ve Vítkově.Třídní učitel se třídou nacvičí vystoupení na školní akademii, kterou naše škola pořádá každoročně.V rámci různých projektů vyjíždí se třídou na exkurze, naučné stezky, pobyty na horách.V období adventu probíhají ve třídách Mikulášské nadílky, dílničky pro děti a jejich rodiče,vánoční besídky.Na závěr školního roku třídní učitelé společně s žáky naplánují trasu a program školního výletu.


Žáci v jednotlivých třídách mají rozděleny role – zástupce v žákovském parlamentu, nástěnkář, šatnář

a další dle potřeby konkrétní třídy. Rozdělení rolí je vyvěšeno na nástěnce ve třídě.

Žáci jsou na začátku školního roku informování o povinnostech služby.

U každé třídy víme, kdo je služba ve třídě, květinář, člen ekotýmu, člen parlamentu a jiné role. Na nástěnce ve třídě je přehled jednotlivých rolí a služeb. Je tam popsáno, jaké úkoly má zvolený zástupce na starost.

Každá třída má své třídnické hodiny, kde nejenom řeší problémy, ale hrají hry, plánují třídní akce, výlety a organizují i celoškolní projekty.

a/ Činnost ve třídách

Po ranní pondělní schůzce žákovského parlamentu žáci přinášejí do svých tříd zprávy a informace. Ve třídách na základě těchto podnětů probíhají diskuse a aktivity spojené s těmito informacemi. Třídy řeší své třídní problémy, plánují své vlastní akce, pomáhají s činností ŽP.  Na II. stupni zároveň naplňují výstupy vyučovacího předmětu Výchova pro život, který vychází z Etické výchovy a průřezového tématu OSV.  Na I. stupni paní učitelky řeší úkoly průběžně.  Zpětnou vazbu o komunikaci parlamenťáků ve třídách získáváme od učitelů nebo prostřednictvím sebehodnotících listů.

b/ Role a služby ve třídě

Každá třída má zvolenou svou třídní samosprávu , do které jsou voleni zástupci tříd dle svých schopností
a postavení ve třídě, ale vždy tak, aby byli schopni řešit a plánovat akce ve třídě.  Kromě toho každá třída má své služby k řešení každodenních činností.

Žáci v jednotlivých třídách mají rozděleny role – předseda třídy, zástupce v žákovském parlamentu, pokladník, nástěnkář, zalévání květin, šatnář a další dle potřeby konkrétní třídy. Rozdělení rolí je vyvěšeno na nástěnce ve třídě. Žáci jsou na začátku školního roku informování o povinnostech služby.

Na jaké jiné třídě popsat, jak vypadá „normální“ školní rok než na žácích vycházejících devátých ročníků? Ty mají u nás na škole totiž dost napilno. Celý rok se věnují patronátu nad prvňáčky, což jim přináší nejen spoustu povinností, ale také spoustu krásných zážitků. S prvňáčky se snažíme strávit co nejvíce společných chvil, a tak pravidelně zařazujeme osvědčené akce a výlety. Každoročně nechybí pasování prvňáčků, výlet na výlov rybníka, loňští deváťáci strávili také příjemné dopoledne vyráběním mýdel se svými malými kamarády a konec roku si ozvláštnili společným výlet na koně a spaním ve škole.

Konec roku patří ve všech třídách školním výletům. Některé jsou jednodenní, jiné dvoudenní. Deváťáci na dvoudenní výlet dlouho čekali a těšili se na něj. Po domluvě s rodiči jsme až do poslední chvíle utajili cíl naší cesty. Místo, které navštívili, totiž žáci zjišťovali pomocí kvízů a indicií až cestou vlakem, takže to bylo jedno velké dobrodružství.

4Zc Role a služby ve třídě

Ve třídách funguje třídní samospráva, žáci jsou do ní demokraticky zvoleni a ve funkcích se střídají. Připomínky je možno konzultovat s pomocí ŽP(viz příloha).

4Eg Přehled rolí a služeb je vidět

Přehled rolí a služeb je viditelně umístěn v každé třídě. Kontroluje to ŽP(viz příloha)

4Ej Naše třídy se prezentují

Každá třída má své webové stránky, na kterých se prezentuje- úspěchy, akce, novinky. S tvorbou pomáhají žáci. Také se prezentujeme v TV, která natáčí reportáže na všech zajímavých akcích školy (viz web www.skola-opava.cz).

Q539Q540

OBLAST:         Učení a hodnocení                                  UKAZATEL:  5/1, 2, 3


NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE
:  Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků.

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

POPIS: 

              Na 2. stupni si sami hodnotíme své výkony. V předmětech jako například fyzika, chemie, zeměpis či přírodopis vytváříme své , ale i skupinové prezentační práce, která potom v hodinách obhajujeme.  Hodnocení spolužáků, ale i učitele je známkou do našeho vlastního portfolia. Zde vidíme a sledujeme, co se nám povedlo a co ne. Plány učiva, které má každý vyučující nám potom určují směr učiva. Víme, co se budeme učit v průběhu celého roku. Pokud jsme dané učivo nepochopili nebo někteří  žáci chyběli, mají možnost doučování či konzultací s každým vyučujícím, který je nabízí.

            Na 1. stupni žáci hodnotí sami sebe či své spolužáky pomocí smajlíků. Mohou tak vyjádřit svůj názor, ale i pocity, jak se cítí, jak si myslí, že se jim práce povedla či nepovedla.

          Pomocí dotazníků máme též možnost hodnotit práci jednotlivých učitelů. Jedná se o konkrétní otázky na celý pedagogický sbor, ale i nepedagogický. Zde můžeme vyjádřir své názory, které jsou poté zpracovány , konzultovány a řešeny.

Q547_2Q548Q549

OBLAST:  Žákovská samospráva                                               UKAZATEL: 6/1 - 5

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: Žákovský parlament 

ŠKOLA: Základní škola Měcholupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS:   
Na naší škole pracuje žákovský parlament pátým rokem, společně se scházíme pravidelně 1x za měsíc, dle potřeby častěji. V našem parlamentu funguje samospráva, která umožňuje kvalitní fungování žákovského parlamentu. Zástupci tříd (3. - 9. ročník) dávají podněty a připomínky k mimoškolním aktivitám, k problémům ve vyučování, komunikují s učiteli. Svou práci prezentujeme na webových stránkách školy, nástěnce, v místním tisku. V letošním roce jsme se zapojili do několika projektů, namátkou jmenujeme soutěž  z časopisu ABC  "Kupa papíru", "Lovci nebes 2016" , 72 hodin a další....

Q550Q551

Q552Q553

OBLAST: NAŠE ŠKOLA                                               UKAZATEL:7/1

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: CO DĚLÁME O PŘESTÁVKÁCH

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31


POPIS:
Můžeme zdarma navštívit školní knihovnu či čtenářskou dílnu. Můžeme si zahrát ping pong,  fotbálek. Jsme zapojeni do projektu "Ovoce do škol", takže zdravě svačíme a moc nám to chutná. Při příznivém počasí můžeme využít školní hřiště a zahradu školy, kde máme golfové hřiště s 18 - ti jamkami, mlýnské kolo, botanickou zahradu, laboratoř akustické ekologie, ptačí zahradu  a další zajímavosti ....

OBRÁZEK:  Mlýnské kolo:

Q554

Venkovní učebna a ping-pongový stůl

Q555

Minigolf

Q556

Akustická ekologie

Q557

Ptačí voliéra

Q558

OBLAST: ŠKOLA V OBCI                                            UKAZATEL:8/1,2,3

ŠKOLA: ZŠ Měcholupy, Holedečská 2, 439 31

NÁZEV PŘÍKLADU Z PRAXE: Jak spolupracujeme s obcí?

Jsme škola otevřená rodičům i veřejnosti.  Chlubíme se titulem „Rodiče vítáni“. Pronajímáme prostory školy – knihovnu, tělocvičnu. Zapojujeme se do řešení problémů obce. Jsme také Ekoškola, takže po celý rok sbíráme druhotné suroviny - starý papír, baterie, pet-láhve či staré spotřebiče. V rámci projektových dnů svážíme elektroodpad od občanů, kteří nemají možnost dopravit jej do školy.

     Ve spolupráci s OÚ Měcholupy jsme se zúčatnili akce "Ukliďme si Česko". Vydali jsme se do obce a sbírali veškerý odpad, který jsme cestou nacházeli. Uklidili jsme dětské hřiště, autobusové zastávky. Našli jsme i dvě černé skládky, které jsme za pomoci VPP z obce odklidili.

Recyklace odpadu

Q559Q560

Q561

Měcholupský štafetový maratón

     Školní rok zahajujeme běžeckou akcí Měcholupský štafetový maratón. Všichni žáci, pedagogové, ostatní zaměstnanci školy, ale i občané naší obce včetně paní starostky běží v areálu školy 1 kolo na atletickém oválu. Atmosféra je vždy příjemná a věřte, že se časově stále zlepšujeme.

Q562Q563

  Vánoční jarmark

 Každoročně pořádá naše škola pro veřejnost tradiční vánoční jarmark. Kromě prodeje výrobků předvánoční náladu podpořil i krátký hudební program.

Q564

Q565Q566

Koláčobraní

Každý rok  maminky, babičky, tetičky, ale tatínkové našich žáků pečou různé koláče, bábovky,buchty, sladkosti všech barev a chutí. Donesou do školy, porota veřejná i žákovská hodnotí vzhled, chuť, pracnost, ale cenu a 5 úspěšných získává krásné ceny do kuchyně.

Q567Q568

Dýňobraní

Na tomto projektovém dni, který se koná každoročně si žáci donesou dýně všeho druhu i velikostí. Pak je společně dlabají a zdobí. Všechna dýně, pak vyneseme ven a večer společně rozsvěcíme. A víte, jak chutnají dýňové speciality? Dýňová polévka či dýňový kompot, to je velká dobrota

Q569

Q570Q571

Noc kostelů ve Velké Černoci

Dne 25.12.15 se opět sejdeme v kostele Sv. Václava ve Velké Černoci. Naši žáci zde zazpívají koledy,vánoční písně a básně. Odměnou je pro ně ochutnávka cukroví a dětského punče. Program  poté pokračuje Vánoční mší svatou se svátečním slovem otce Viléma.

Q572Q573

Den Země

Q574

Den autismu

Q575

          ZŠ Měcholupy získala titul  Škola pro demokracii

 

             Žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy obstáli v celorepublikovém projektu Škola pro demokracii a získali titul Škola pro demokracii. Tento titul uděluje CEDU  - Centrum pro demokratické učení. Žáci ŽP plnili úkoly v  8 oblastech. Namátkou jmenujme Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Spolupráce školy s obcí atd.  Připravovali dotazníky, prováděli analýzy,  z nich pak vytvářeli závěry základní , ale i excelentní úrovně, které ukládali  na webové stránky tohoto projektu. Prostřednictvím Konzultačního centra pro žákovské parlamenty si předávali zkušenosti a sbírali informace s ostatními školami. ZŠ Měcholupy patří mezi školy, které podporují samostatnost a odpovědnost žáků.

                                  žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy

Q577Q576

 Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi