Inkluzivní vzdělávání 2012/2013

          Také ve školním roce 2012 – 2013 je naše škola zapojena do projektu "Inkluzivní vzdělávání žáků". Podporujeme žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Teorie inkluzivní výuky

       "Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků" (Lebeer, 2006).

        Inkluzivní vzdělávání je tedy takové vzdělávání, do kterého jsou zapojeni všichni žáci bez ohledu na jejich speciální vzdělávací potřeby a možnosti. Na tyto jejich potřeby a možnosti pak škola odpovídá prostřednictvím různých podpůrných opatření.

         Naše škola umožňuje žákům naučit se žít spolu, pomáhat si, přijímat a tolerovat jinakost, ne jen žít vedle sebe nebo o sobě nevědět. Škola se vydala cestou inkluze. Je to dlouhá nekončící cesta, která na jedné straně přináší hodně práce a různých překážek, na druhou stranu přináší i hodně radosti, nových profesních výzev i jiného pohledu na svět.

          Při uplatňování individuálního přístupu se v každé třídě snažíme úspěšně vzdělávat děti různých akademických schopností a docílit toho, aby se všechny tyto děti maximálně rozvíjely.

         K získání důvěry rodičů a jejich spolupráce využíváme mnohdy velmi netradiční cesty. Ale pro vzdělávání dětí je zájem rodičů a jejich spolupráce s učitelem velmi důležité.

        Pokud žák potřebuje domácí přípravu a nemá pro ni doma odpovídající prostředí, hledáme jiné cesty k jejímu zajištění. Snažíme se o pravidelnou spolupráci s rodinou a vynakládáme velké úsilí o oboustranně vstřícný postoj, pravidelnou docházku a pravdivé omluvy nepřítomnosti.

         Doučování sehrává velmi důležitou úlohu v budování sebedůvěry dítěte a jeho školní motivaci. Pro přípravu využíváme čas před vyučováním nebo před odchodem domů. Žáci mohou využívat počítače v počítačové učebně a knihovnu k učení a vyhledávání informací.

         Nevyžadujeme spolupráci rodičů při vypracování domácích úkolů a netrváme na jejich úpravě, kde nejsou podmínky.  Nežádáme po dětech donášku pomůcek, které rodiče nemohou zajistit.

         Snažíme se pečovat o celkovou osobnost každého žáka, tedy nezaměřujeme se pouze na akademické úspěchy, ale podporujeme jeho fyzické a duševní stránky a uplatnění v dalších oblastech lidského konání. Snažíme se budovat a podporovat sebeúctu u každého dítěte, neboť má význam pro kvalitu jeho vztahů s dětmi i dospělými, zvnitřňování sociálních norem, rozvíjení kompetencí ke zvládání životních nároků, prevenci sociálně patologických jevů. Jedním z důležitých cílů výchovy a vzdělávání je, aby dítě poznalo samo sebe jako hodnotného a kompetentního člověka.

         Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají. Pedagogický sbor se neustále v této oblasti vzdělává, neboť pro porozumění příčinám problémů, s nimiž se potýkají děti z prostředí s odlišnou kulturou a historií, je důležité znát tuto kulturu.

       Organizujeme výlety a rozvíjející aktivity, které zprostředkují sociálně a kulturně znevýhodněným žákům podněty, které jiné děti získávají v rámci rodinných aktivit. To jsou aktivity, které škola poskytuje navíc, aby žákům kompenzovala hendikep nepříznivého rodinného zázemí. V první řadě se však snažíme, aby sociálně a kulturně znevýhodněným žákům byla zajistila účast na běžných školních akcích. 

     Důležitou součástí mimoškolních aktivit je zájmová činnost, která žákům umožňuje  rozvíjet jejich nadání a přináší příležitosti k prožití úspěchu. Žáci mohou navštěvovat Kroužek PC, Sportovní kroužek, Kroužek WING TSUN, Kroužek flétny, Kroužek kytary, Keramický kroužek, Taneční kroužek, Kroužek zdravovědy, Kondiční posilování. Také pořádáme různé akce a bezplatné školní výlety. Každý třídní učitel se snaží sledovat rodinné prostředí svých žáků. Ve školním klubu i ve školní družině je denně nabízena pomoc každému žákovi.

Vánoční jarmark

Mezi naše priority v inkluzivním vzdělávání patří utváření dobrých vztahů mezi školou a rodiči a také se ve spolupráci s místními organizacemi a spolky podílíme na kulturním dění v obci. Ve středu 19. prosince Základní škola Měcholupy společně s obecním úřadem a občanským sdružením MĚCHOLUPY 2012 pořádali již 5. vánoční jarmark na návsi v Měcholupech. Hned v úvodu děti potěšily rodiče krásným tanečním vystoupením. Poté se z žáků stali protřelí jarmarečníci a nabízeli vyrobené svícny, adventní věnce, andílky, papírové stromečky, vánoční přáníčka, baňky, zvonečky, hvězdičky, prasátka pro štěstí. Jarmark nebyl jen pastvou pro oči, ale na své si přišly i mlsné jazýčky. Nechybělo voňavé cukroví od maminek či babiček ani krásně zdobené perníčky. Někteří už měli sladkého dost a tak přišly vhod zabijačkové speciality, páreček s hořčicí, v neposlední řadě teplý čaj, pravývánoční punč i svařené víno. Zákazníci převážně z řad rodičů a prarodičů i náhodných kolemjdoucích, nepokazili kolorit opravdového jarmarku  a kromě  četných nákupů drobností a zbytečností, ale i velmi zajímavých rukodělných ozdob, měli nefalšovanou radost, když u některého ze stolků objevili unikátní  vánoční dekoraci, kterou ještě doma nemají. Výtěžek z prodeje zůstává třídnímu kolektivu. Díky všem, kteří se podíleli na úspěchu jarmarku, ale hlavně těm, kteří nás navštívili. Zároveň přejeme všem dětem a dospělým příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2013.

                                                  Mgr. Helena Gondeková

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi