Inkluze 2011/2012

Stejně jako v předchozím roce je naše škola zapojena do projektu inkluzivního vzdělávání - podpora vzdělávacích asymetrií ve škole.

Inkluze znamená změnu!

          Naše škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelací, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos.

          Inkluzívní, možná v češtině libozvučněji společné vzdělávání, má své principy, které ho odlišují od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastěných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.

         Společné vzdělávání je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít anebo mají prospěch se vzděláváním ve školách v místě bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní, spolupracují a mají k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka.

Další informace budou zveřejňovány průběžně.

Inkluzivní vzdělávání v podmínkách naší školy

              V letošním školním roce 2011 / 2012 je do projektu zapojeno 11 pedagogů a 57 žáků.

             Naše škola vzdělává děti ve svém okolí (nezbavuje se žáků hendikepovaných, hyperaktivních či majících jiné odlišnosti). Využíváme efektivních metod jako kooperativní učení, omezujeme frontální výuku.

          Při uplatňování individuálního přístupu se v každé třídě snažíme úspěšně vzdělávat děti různých akademických schopností a docílit toho, aby se všechny tyto děti maximálně rozvíjely.

       K získání důvěry rodičů a jejich spolupráce využíváme mnohdy velmi netradiční cesty. Ale pro vzdělávání dětí je zájem rodičů a jejich spolupráce s učitelem velmi důležité.

       Pokud žák potřebuje domácí přípravu a nemá pro ni doma odpovídající prostředí, hledáme jiné cesty k jejímu zajištění. To ovšem neznamená rezignaci na spolupráci s rodinou, ale vynakládáme velké úsilí o oboustranně vstřícný postoj, pravidelnou docházku a pravdivé omluvy nepřítomnosti.

        Doučování sehrává velmi důležitou úlohu v budování sebedůvěry dítěte a jeho školní motivaci. Pro přípravu byl využit čas před vyučováním nebo před odchodem domů. Žáci mohou využívat počítače v počítačové učebně a knihovnu k učení a vyhledávání informací.

        Nevyžadujeme spolupráci rodičů při vypracování domácích úkolů a netrváme na jejich úpravě, kde nejsou podmínky.  Nežádáme po dětech donášku pomůcek, které rodiče nemohou zajistit.

        Snažíme se pečovat o celkovou osobnost každého žáka, tedy nezaměřujeme se pouze na akademické úspěchy, ale podporujeme jeho fyzické a duševní stránky a uplatnění v dalších oblastech lidského konání. Snažíme se budovat a podporovat sebeúctu u každého dítěte, neboť má význam pro kvalitu jeho vztahů s dětmi i dospělými, zvnitřňování sociálních norem, rozvíjení kompetencí ke zvládání životních nároků, prevenci sociálně patologických jevů. Jedním z důležitých cílů výchovy a vzdělávání je, aby dítě poznalo samo sebe jako hodnotného a kompetentního člověka.

        Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy.  Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají.

        Pedagogický sbor se neustále v této oblasti vzdělává, neboť pro porozumění příčinám problémů, s nimiž se potýkají děti z prostředí s odlišnou kulturou a historií, je důležité znát tuto kulturu.

      Organizujeme výlety a rozvíjející aktivity, které zprostředkují sociálně a kulturně znevýhodněným žákům podněty, které jiné děti získávají v rámci rodinných aktivit. To jsou aktivity, které škola poskytuje navíc, aby žákům kompenzovala hendikep nepříznivého rodinného zázemí. V první řadě se však snažíme, aby sociálně a kulturně znevýhodněným žákům byla zajistila účast na běžných školních akcích. 

      Důležitou součástí mimoškolních aktivit je zájmová činnost, která žákům umožňuje  rozvíjet jejich nadání a přináší příležitosti k prožití úspěchu. Žáci mohou navštěvovat Kroužek PC, Sportovní kroužek, Kroužek WING TSUN, Kroužek flétny, Kroužek kytary, Keramický kroužek, Taneční kroužek, Kroužek zdravovědy, Kondiční posilování. Také pořádáme různé akce a bezplatné školní výlety ( viz. Web).

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi