Inkluzivní vzdělávání 2013/2014

Inkluzivní vzdělávání

Noc ve škole

Když je škola plná dětí, hemží se to v ní jako v mraveništi. Ale když se setmí a není tady ani noha, pak je tajemná a docela strašidelná. To si vyzkoušely děti z druhé třídy, když přespaly ve škole z 29. na 30. května. V podvečer si žáci ve třídách připravili prostor k přespání. Poté se děti bavily na pyžamové party a tance zpestřily polštářovou válkou. Ve volných chvilkách se děti zaměstnaly hraním her a soutěží, které si vzájemně připravily. Po večeři následovala večerní stezka školou i noční stezka odvahy. Pozdní večerní hodiny patřily komornějšímu programu, a to čtení pohádek a pouštění hudby. I když byly děti unavené, do pelíšku se jim moc nechtělo. Dost dlouho trvalo, než utichlo chichotání a všechny usnuly. Ráno byl budíček již v sedm hodin. Po ranní hygieně, snídani a úklidu (ten trval nejdéle) šli žáci slavit na školní hřiště DEN DĚTÍ. Společně prožitý čas přispěl k utužení vztahů mezi spolužáky. Hlavním tématem bylo přátelství, dobré lidské vlastnosti a empatie. Formou povídání, her a scének prezentovali žáci svoje názory na kamarádství, pomoc v nouzi, šikanu a záškoláctví. Spaní ve škole byl pro všechny velký a nezapomenutelný zážitek.    

                                                        Mgr. Helena Gondeková 

 

      

         

TÝDEN PRO INKLUZI NA ZŠ MĚCHOLUPY

4.11 - 10. 11. 2013

V období 4. 11. – 10. 11. 2013 se naše ZŠ Měcholupy zapojila do projektu „Týden pro inkluzi“ a tím podpořila zapojování žáků se znevýhodněním či postižením do škol hlavního vzdělávacího proudu a běžných volnočasových aktivit. V naší společnosti je mnoho dětí, mladých i dospělých, kteří mají zkušenost s vyloučením z komunity, z důvodu uzavřenosti postojů k chudobě, kulturnímu prostředí, postižení, poruchám učení či chování, sociálnímu zázemí, rase, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Přípravka

Žáci si vyzkoušeli  „jaké to je být…“ prostřednictvím hraní „rolí“: nevidomý, neslyšící, s omezenou možností pohybu, nemluvící česky apod. Vytvořili společné výtvarné dílo, které umožnilo propojení všech dětí bez rozdílu. Vedli  společnou a současně řízenou debata s vyučujícím o zapojování mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, se znevýhodněním či postižením do škol a do každodenního života. Dozvěděli se, jak asistovat žákům například: se ztíženou možností pohybu, nevidomému, s mentálním handicapem apod.

1. třída

Žáci si formou hry vyzkoušeli, jak se cítí lidé nevidomí, handicapovaní. Žáci se učili vnímat své okolí empaticky, jak pomáhat nevidomým a handicapovaným lidem. Během hry mluvili o svých pocitech a dojmech, které zažívali během hry.

2. třída

Žáci společně bivakovali ve škole. V úterý po 17 hodině se před školou začaly opět shromažďovat děti z druhé třídy.  A kupodivu se do školy těšily! Nejdříve si šly své batohy odnést do třídy a připravit "spaní", rozložit si karimatku pod spacák. Po společné večeři se hrály hry na stmelení kolektivu a zlepšení vztahů ve třídách. Také si děti vyzkoušely, jak se žije se zrakovým handicapem při hře Slepá bába. Vyzkoušely si pohyb nevidomého člověka na chodbách i ve třídě. Po sedmé hodině začala vytoužená PYŽAMOVÁ PÁRTY a děti začaly řádit. Nechyběla polštářová válka ani hlasitý pozdrav na chodbě školy. Tancovalo se, zpívalo, soutěžilo a samozřejmě také mlsalo. Překvapením byla večerní procházka ke KŘÍŽKU, kde žáci absolvovali krátkou stezku odvahy. Byla trochu strašidelná, ale všichni ji statečně zvládli. Po večerní hygieně se všichni zachumlali do svých pelíšků, ještě chvilku špitali se svým kamarádem či kamarádkou, a po té usnuli tvrdým spánkem. Ráno, po brzkém probuzení, se všichni dosyta nasnídali, uklidili své pelechy a pokračovali ve vyučování. Jakékoliv školní spaní je něco netradičního, co se jen tak nezažije. Žáci spolu s třídní učitelkou strávili odpoledne, večer a ráno ve škole. Byly posíleny pozitivní vztahy, které v konečném důsledku vedou k odstranění napětí mezi jednotlivými skupinami a k vytvoření pozitivní atmosféry pro výchovu a vzdělávání. Bivaky (přespání) patří mezi typické socializační a osobnostní aktivity školy.

Ay597

3. třída

Žáci namalovali obrázek, reflektující situaci se začleňováním dětí s postižením. Žáci poznali určité druhy postižení, vědí, jak spolupracovat s postiženým člověkem. Byli seznámeni s písmem pro slepé a ví co je znaková řeč.

4. třída

Žáci si společně přečetli několik tematicky zaměřených příběhů, dále si přehráli několik řízených scének a nakonec psali text na téma: Jak se cítím, když nejsem součástí skupiny. Žáci vyjadřovali své dojmy a tvořili vlastní literární text na dané téma. Řešili navozené problémové situace, zamýšleli se nad svým chováním a chováním spolužáků.

5 třída

         Žáci prozkoumali prostor v okolí školy a v obci a zjistili, že hendikepovaní lidé (zvláště na vozíčku) mohou mít obtíže při začleňování do společnosti. Bezbariérový vstup není na mnoha místech v obci, lidé na vozíčku se bez pomoci nedostanou např. k lékaři, do obchodu, na poštu. Také bezbariérových škol je velice málo, což ztěžuje či dokonce znemožňuje začlenění dětí na vozíčku mezi zdravé děti. Žáci si uvědomili důležitost pomoci postiženým lidem, důležitost ohleduplnosti a tolerance vůči nim.

         Žáci ve skupinách výtvarně ztvárnili pomoc spolužáků znevýhodněnému žákovi ve třídě. Uvědomili si tak důležitost vzájemné pomoci a tolerance vůči takovému žákovi i vůči sobě navzájem.

6. třída

Žáci se seznamovali s osudy handicapovaných lidí, kteří žijí mezi námi. Vedli diskuse o tom, jak je třeba respektovat jejich postavení a jak je důležité jim pomáhat. Žáci si nápodobou vyzkoušeli, jak je těžké žít s handicapem a jak je důležitá pomoc jakéhokoliv jedince.

 Žáci si též uvědomili, že tyto myšlenky je důležité šířit dál, aby se každý z nás uměl slušně a správně zachovat k lidem, kteří žijí mezi námi. Žáci v závěru celé diskuse vytvořili loga, která by tyto názory a myšlenky měli šířit. 

   

7. třída

V úterý 5. 11. vedli žáci společně s učitelem debatu na téma  - INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Při společné diskuzi si uvědomili, že VŠICHNI MÁME PRÁVO NA PŘÁTELSTVÍ. Ve středu 6. 11 při hodině českého jazyka psali esej podporující soužití a dobré přátelské vztahy mezi všemi. Zamysleli se nad otázkou,,Jak být dobrý přítel?“ Také si uvědomili si, co oceňují na těch, se kterými se kamarádí a jakou cenu má pro ně přátelství. Zjistili, že není důležité, jak člověk vypadá nebo jaké má nedostatky, ale to, jaký je uvnitř.  Na závěr svými esejemi polepili  čtvrtku formátu A3 a doprostřed vystřihli ze čtvrtky vymalovaný list papíru s logem,,Přátelé se všemi“ Dospěli k závěru, že bychom si měli vážit opravdového přátelství bez rozdílů

8. třída

Žáci vytvořili plakát „VŠICHNI A SPOLEČNĚ“. Třída se rozdělila do pěti skupin, kdy každá skupina napsala heslo „INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ pomocí různých znaků  - azbukou, abecedou, čínskými znaky a Braillovým písmem. Cílem této práce bylo upozornit žáky, že můžeme mít každý svůj jazyk, ale nejdůležitější je pomoci těm lidem, kteří mají život u nás těžší a vytvořit jim podmínky pro společný život všech lidí. Práce na plakátu žáky velice bavila a byla pro ně velkým přínosem.

9 třída

Žáci si vyzkoušeli jinou formu komunikace, čtení podle Braillova slepeckého písma. Seznámili se s historií vzniku Braillova slepeckého písma. Znají osud člověka, který vytvořil slepecké písmo a jmenuje se Louis Braille. Prostudovali si abecedu slepeckého písma a snažili se přečíst se zakrytýma očima názvy na obalech od léků. Zjistili, že čtení není tak jednoduché a vyžaduje hodně soustředění. Na závěr žáci popsali své pocity a dospěli k závěru, že je třeba si svoje oči chránit.

Odpolední aktivita učitele AJ

Žáci shlédli video s písní "Above all" od Michaela W. Smitha, doplněnou textem (lyrics) a obrázky, významově korespondující s textem. Žáci přemýšleli o tom, jak je důležité mít rád, mít "květ" ve svém srdci a chránit jej. Pak vytvořili papírový květ origami s anglickou instruktáží vyučujícího. Veškerá komunikace probíhala v angličtině, i ti co nerozuměli úplně všemu měli možnost bez větších problémů vytvořit papírový květ pomocí názorných ukázek během instruktáže, fungujících jako metoda "TPR" učení.

Školní družina I.

Žáci si vyzkouší znakovou řeč, zahrají si divadlo "Hra na nevidomé neslyšící"

Děti se na úvod od vychovatelky dozvěděly, co je to znaková řeč, proč ji někteří lidé používají a vyzkoušely si, jaké to je, dorozumět se rukama. Nejvíce děti zaujaly obrázky znakové řeči a jejich provedení v praxi. Vychovatelka se je snažila naučit věty: „Dobrý den, je krásně“ , „Jsem malý a chytrý“ a „Mám vás rád/a“.  Děti si málem zamotaly ruce, ale snažily se i navzájem si pomoci. Také si děti povídaly o různých odlišnostech lidí. Někteří, že jsou malého vzrůstu a opačně, někteří zas prudce inteligentní a opačně a že u některých lidí není jejich vada vidět na první pohled (jako je slepota, hluchota, němota, hluchoněmota).

Na vlastní kůži si děti vyzkoušely, jaké to je být slepý a požádat o pomoc např. v obchodě při nákupu či převedení přes lávku či jaké to je být naprosto hluchý. Povídali jsme si o tom, jak se zachovat v případě, že takto postiženého uvidíme, či nás někdo opravdu o pomoc požádá. Nakonec jsme si to i vyzkoušeli. Děti se vžily do rolí různě handicapovaných lidí a začalo divadlo. Na konci každé vymyšlené scénky, ostatní děti hodnotily „herce“. Jak se měly spíše zachovat, jak ne a proč, atd… Děti dospěly k názoru, že všichni jsme stejně důležití a že se  budeme snažit  více vnímat rozdíl mezi dětmi jako inspiraci pro podporu k dalšímu svému učení, nikoli jako problému, který je třeba řešit. Budeme se navzájem podporovat a zapojovat další své možné kamarády se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní družina II.

Děti se seznámily seznámeny s typickými znaky podzimu. Sbíraly přírodní materiál – šišky, listy, žaludy. Společně vytvořily velký podzimní věnec. Starší děti pomáhaly dětem mladším a pak společně rozhodly, kde bude viset a na toto místo jej společně zavěsily.

Žákovský parlament

Na schůzce Žákovského parlamentu v rámci projektu "Týden pro inkluzi" vedli žáci diskusi o životě a osudech lidí s handicapem. Osvojovali si na reálných situacích, jak je těžké žít s jakýmkoliv druhem handicapu. V závěru schůzky si žáci uvědomili, jak je důležité těmto lidem pomáhat v reálném životě a své pocity vyjádřili výtvarně v příběhu, který namalovali. Příběh vyjadřuje, jak je důležitý pozitivní vztah k běžným událostem v životě těchto lidí.

 V Měcholupech 10. 11. 2013

  Mgr. Helena Gondeková

 Již třetím rokem je naše škola zapojena do projektu "Inkluzivní vzdělávání žáků". Podporujeme žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

           Základem myšlenky inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem adekvátní a co nejlepší úroveň vzdělávání. Respektuje rovné příležitosti všech dětí bez rozdílu, podle míry jejich schopností.

            Na naší škole cíleně pečujeme o růst a rozvoj dětí se speciálními potřebami stejně jako dětí mimořádně nadaných. Individuální pomoc při přípravě na vyučování, opakovaný výklad i doučování jsou samozřejmostí. Žáci mohou rovněž navštěvovat zájmové kroužky, všechny děti si mohou půjčovat knihy ve školní knihovně, pořádáme kulturní akce a turistické expedice do přírody.

              Inkluzivní vzdělávání přináší nové a zajímavé prvky, kdy si děti připravují zajímavé projekty pro své spolužáky aj..

               Pokud jde o děti tzv.integrované, například žáci s autismem nebo se závažnějšími poruchami učení, mají vypracované individuální učební plány, které se pravidelně hodnotí.     

Našim základním cílem je, aby všem dětem bez rozdílu bylo v naší škole příjemně a aby žáci cítili, že mají všichni možnost dosáhnout úspěchu.

 


 

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi