Světová škola

Logo1  

 

Vizitka naší školy ZŠ Měcholupy

 1. Čím je podle nás škola výjimečná?

       Jsme žáci malé školičky, ale vědí o nás všude. Proč? Protože se zapojujeme do mnoha projektů    celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vynikáme a slavíme úspěchy. Pořádáme akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Díky prožitkovému učení si můžeme vše vyzkoušet a zažít. To je podpořeno aktivním přístupem pedagogů a širokou nabídkou různých kroužků a volnočasových aktivit.  Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpo­vědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení. U žáků je vzbuzován zá­jem o spoluvytváření prostředí, ve kterém se budou rádi učit. Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají. Mezi další pozitiva patří kvalitní materiální vybavení školy a v neposlední řadě i menší počet žáků ve třídě (minigolf, posilovna, botanická a bylinková zahrada, nízkoprahový klub, školní klub).

 1. 2.         Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

          V ŠVP máme zařazena globální témata v podobě průřezových témat- environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech a jiné…. Též organizujeme různé besedy a preventivní programy ( komunitní kruhy, přednášky na téma šikana, lidé bez domova, uprchlická krize, domácí násilí, drogové závislosti- Revolution train). Můžeme se pochlubit titulem Ekoškola. Sbíráme druhotné suroviny, třídíme odpad a chráníme tím životní prostředí. Příklady projektů: Víš co dýcháš, Akustická ekologie, Globe, Unplugged, Školní komunitní biozahrada, Emise, Pokos a jiné.

 1. Proč se škola uchází o titul Světová škola?

        Rádi bychom udělali něco dobrého pro naši školu, obec a tím i pro celý svět. Víme, že není v našich silách všechno změnit, ale chceme ukázat, že nám situace není lhostejná. A když nás bude víc a spojíme své myšlenky a nápady, tak se posuneme alespoň o krůček dál pro lepší život budoucí generace. Myslíme si, že jsme světoví a chceme, aby se to každý dozvěděl.

Q265Q266

Q267Q268

ZPRÁVA O ZAČLENĚNÍ GRV CÍLŮ DO TÉMAT ŠVP NA ZŠ MĚCHOLUPY 2016/2017

PROJEKT SVĚTOVÁ ŠKOLA ( Uč se, zjišťuj, jednej )

          Naši školu navštěvuje většina, laicky řečeno, „normálních“ dětí, odborně je nazýváme děti intaktní. Ve škole však nalezneme i děti „odlišné“, např. s mentálním postižením, děti ze so­ciálně slabého a nepodnětného prostředí, děti s poruchami učení, dítě s diagnostikovaným na­dáním, aspergerovým syndromem, romské, vietnamské národnosti i sociálně slabší. Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpo­vědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení. U žáků je vzbuzován zá­jem o spoluvytváření prostředí, ve kterém se budou rádi učit. Škola propojuje vztahy nejen ve třídě, ale i mezi třídami, například starší žáci připravují akce pro mladší děti a veřejnost. Vycho­váváme děti k tomu, že jsme každý jiný, máme přednosti i nedostatky, ale máme všichni stejná práva. I právo na vzdělání. Naše škola se dlouhodobě věnuje ve svých předmětech tématu Svět nás zajímá, Žijeme ve společném světě, Objevujeme svět. Tato témata jsou obsažena v ŠVP.

 

 1. I.                  Činnosti naší školy-konkrétní aktivity a celoškolní akce běžně realizované ve školním roce naplňující cíle a témata GRV

 

GRV je naplňováno průběžně v jednotlivých vyučovacích hodinách, formou různých krátkodobých i dlouhodobějších projektů i v rámci volnočasových aktivit( př. Kroužek Ekologie, Žákovský parlament). Na chodbách školy připravujeme krátkodobé výstavy, nástěnky s tématikou GRV (ekolologie, emise, sbírka pro chudé atd.)

Tematické okruhy:

1. Objevujeme svět:

Okruh přispívá k pochopení propojenosti současného světa a některých jeho problémů. Propojuje prostředky o přírodním prostředí s historickým a kulturním vývojem a s dopady na rozvoj společnosti. Zaměřuje se na globální problémy/chudoba, nízká úroveň vzdělání, špatný zdravotní stav/. Využívá vlastních zkušeností žáků a rozvíjí jejich schopnosti pojmenovat příčiny těchto problémů a přicházet s nápady, jak přispět k jejich řešení.

Náměty:

Propojený svět, Problémy dnešního světa, Jaké problémy jsou ve světě a proč? Deštné pralesy, Lidská práva a spravedlnost, Cestování v propojeném světě, Migrace

        Žák na konkrétním výrobku, který běžně používá, uvede příklady propojenosti dnešního světa a vysvětlí, co je umožňuje, reflektuje své vlastní zkušenosti z cestování a setkávání se s lidmi z odlišného sociokulturního prostředí, ze svých vlastních zkušeností a z poznatků o světě odvodí příklady nerovnosti ve světě, na základě příběhů konkrétních lidí uvede nejčastější příčiny chudoby a problémy s ní spojené (nízká úroveň vzdělání, zdravotní problémy, špatný stav životního prostředí, migrace aj.)

2. Svět nás zajímá

Žáci jsou vedeni k rozvíjení dovednosti hledat a kriticky hodnotit informace, uvědomovat si souvislosti místních i světových událostí na život lidí, všímat si rozdílů mezi životy lidí v různých kulturách, místech a čase.

Náměty:

Způsob života, Domov, Rodinné příběhy, Naše obec, Stalo se ve světě, Spolupráce

         Žák vyhledává informace o sobě, své rodině, o místě, kde žije, porovnává je a dává do souvislostí s tím, co se dozvídá od ostatních a z dalších zdrojů o světě a aktuálním dění. Na základě osobního příběhu někoho z rodiny nebo blízkého okolí uvede, jak mohou významné události ovlivňovat životy lidí, porovná způsob života lidí nyní a v minulosti a v různých kulturách, zařadí naše dějiny a kulturu do evropských souvislostí, poukáže na to, jak se celoevropské obecnější trendy projevily konkrétně na našem území,  porovná, jak vypadalo v jednotlivých historických epochách a dnes místo, kde žije, a zjištěné změny dá do souvislostí se změnami v životě místních obyvatel a společnosti, hodnotí vliv současného dění ve světě na svou osobu, na místo, kde žije, a na dění v ČR

3. Žijeme ve společném světě

Okruh se zaměřuje na výchovu žáka směrem ke globální odpovědnosti, ke světoobčanství. Žák by měl být výběrem témat motivován k aktivnímu občanskému postoji a k zodpovědnému rozhodování založenému na znalostech a na kritickém vyhodnocování informací. Důraz je kladen na globální problémy a principy udržitelného rozvoje, lidských práv a rovných příležitostí a na podporu tradičních lidských hodnot. Nejde již jen o zamýšlení se nad globálními problémy, ale uvědomění si vlastní odpovědnosti a schopnosti přispět k jejich řešení podle svých vlastních možností.

Náměty

Klimatické změny. Řešení konfliktů. Odpovědné cestování. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Rozmanitost ve světě a naše vidění. Etické spotřebitelství. Studium a zaměstnání ve světě

        Žák vymezuje svoji roli ve společnosti a pojmenovává své možnosti něco změnit; ve svém chování a jednání prokazuje zodpovědnost za sebe a svět, ve kterém žije. Aktivně se účastní školních a jiných akcí, které mají za cíl přispět k řešení místních i globálních problémů. Ve svém chování a jednání vyjadřuje respekt k jinakosti a kulturní rozmanitosti (např. při diskuzích, plnění úkolů, komunikaci se spolužáky apod.). Rozpozná stereotypy a předsudky ve svém chování a jednání a usiluje o jejich odbourání, posoudí příležitosti, jaké mu poskytuje Evropa a svět pro jeho osobní život, a navrhne, co by měl udělat, aby tyto příležitosti využil. Rozhoduje o svém životě s ohledem na dění v Evropě a světě, podporuje a vytváří harmonické mezilidské vztahy vedoucí k prosazování lidských práv a rovných příležitostí a k předcházení konfliktů, má pochopení pro druhé, není lhostejný k problémům druhých, je ochotný pomoci, chová se nezištně. Vyjadřuje solidaritu s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a je ochoten přispět ke zlepšení jejich situace.

 1. II.               Časový plán aktivit 2016/2017

Září: příprava celoškolních projektů, školení k projektu Světová škola, zahájení charitativní činnosti, Měcholupský maraton, Ukliďme svět, ukliďme Česko-ukliďme Měcholupy, Den Svatého Václava

Říjen: exkurze v České televizi (ocenění nadací Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí), 72 hodin-Měcholupské děti obci( projekt se věnuje dobrovolnickým aktivitám po celé České republice, které pomáhají přírodě. Během čtvrtečního odpoledne zasadil EKOTÝM na školní zahradě jabloň, hrušeň a třešeň. Dále upravili botanickou a bylinkovou zahradu, shrabali spadané listí a zazimovali růže. I přes nepříznivé počasí jsme vše zvládli a připravili zahradu k zimnímu spánku.), Projekt „Týden pro inkluzi 2016“(Drakiáda, Koláčobraní, Den stromů, návštěva divadla Žatec-svoboda, demokracie, Jaké to je být jiný?)

Listopad: Zdravá pětka, beseda o historii Žatce v knihovně

Prosinec: GivingTuesday, Vánoční návštěva u seniorů, Česko zpívá koledy, Přespání ve škole, vánoční aktivity, Vánoční jarmark,

Leden-únor: Tříkrálová sbírka, dotazníkové šetření-vztahy, Dopravní výchova, Světový den sociální spravedlnosti, Evropský den obětí

Březen-duben: Světový den porozumění autismu, Ukliďme si česko- Den Země, Světový den vody, Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 

Květen-červen: Den otevírání studánek, Den dětí, Den domácích mazlíčků, Hasiči a záchranáři projekty Vodní živly, Charita, Multikultura

Naše škola je zapojena do následujících projektů:

 1. Projekt „Kontík a Třídílek“ – ve spolupráci s Městskou policií Žatec. Projekt je zaměřen na třídění a recyklaci odpadků v obci a ve škole.
 2. Realizace projektů s ekologickou tématikou – U4Energy, Recyklohraní, Ekoškola, Les ve škole,
 3. Projekt EKOŠKOLA – Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole, v okolí a tím i ve světě.
 4. LIGA KOMUNITNÍCH ŠKOL - Škola vytváří inkluzivní vzdělávací prostředí - na základě diagnostiky vzdělávacích potřeb žáků individualizuje vzdělávací péči. Východisko inkluze, jak mu rozumíme na našich školách - pracujeme s dětmi, které k nám chodí - bez výběru!!!
 5. RECYKLOHRANÍ - Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
 6. Projekt NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA-je zaměřený na vzdělávání žáků základních škol v Ústeckém kraji. Odstartoval na začátku září 2012 a jeho cílem je atraktivní formou rozvíjet znalosti pedagogů a žáků ve filmové a dokumentární technice včetně realizace na internetu.
 7. U4ENERGY - U4energy je soutěž zaměřená na vzdělávání v oblasti energií, kterou organizuje Evropská komise.
 8. Projekt OVOCE DO ŠKOL škola je zapojena do projektu podporujícího zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvoření stravovacích návyků ve výživě dětí.
 9. Projekt MINIPODNIKY škola se zapojila do projektu zaměřeného na vytvoření školních fiktivních firem. Do projektu bylo zapojeno více než 120 škol z celé ČR. V závěrečném hodnocení se naše škola umístila na 1. místě.
 10. Projekt SEDMIKRÁSKA projekt zaměřený na prevenci rizikového chování mládeže. Bylo řešeno sedm oblastí, ve kterých byli zapojeni žáci druhého stupně školy. Projekt byl úspěšně ukončen.
 11. Zdravá škola – škola se nově zapojila do projektu Zdravá škola a úspěšně splnila podmínky pro zařazení do sítě těchto škol.
 12. Mezinárodní projekt eTwinning 2014 – škola se zapojila do projektu pod názvem „RECYCLING MAN“, který byl zaměřen na řešení ekologických projektů planety Země. Projekt byl úspěšně ukončen a škola obdržela mezinárodní certifikát.
 13. Projekt EUDAP – UNPLUGED - škola se zapojila do realizace programu primární prevence Unplugged. Projekt EUDAP – UNPLUGGED je nová alternativa školní prevence v České republice. Cílem projektu je vybavit žáky dovednostmi a nástroji, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí.
 14. Projekt EMISE je projekt studentů, kterým není lhostejné životní ovzduší pro budoucí generace.
 15. Projekt VÍŠ, CO DÝCHÁŠ? Cílem projektu je zajistit zdravé životní prostředí ve škole, konkrétně eliminovat na minimum obsah CO2 v ovzduší a množství prachových částic.
 16. Projekt FÉROVÁ ŠKOLA. Hlavní a stěžejní myšlenkou celého projektu je podpora inkluze v běžném základním vzdělávacím proudu. Inkluze pro nás znamená takový postoj školy, který se snaží všem žákům bez rozdílu nabídnout stejné podmínky ve výchovně-vzdělávacím procesu.
 17. 17.                Projekt ŠKOLA PRO DEMOKRACII. Žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy obstáli v celorepublikovém projektu Škola pro demokracii a získali titul Škola pro demokracii. Žáci ŽP plnili úkoly v 8 oblastech. Např. Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Spolupráce školy s obcí atd.  Připravovali dotazníky, prováděli analýzy, z nich pak vytvářeli závěry základní, ale i excelentní úrovně, které ukládali na webové stránky tohoto projektu. Prostřednictvím Konzultačního centra pro žákovské parlamenty si předávali zkušenosti a sbírali informace s ostatními školami. ZŠ Měcholupy patří mezi školy, které podporují samostatnost a odpovědnost žáků.          

 1. III.           Co by mohli/měli kolegové/vedení školy udělat, aby se naše škola mohla stát opravdu světovou a aby byla témata a cíle GRV efektivně začleněny ve výuce i v životě školy?

 

         Témata GRV se objevují především v několika konkrétních předmětech. Dobré by proto jistě bylo, pojmout projekty jako interdisciplinární, rozdělit si práci do několika předmětů a spolupracovat. Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů… Z tohoto budou učitelé a vedení školy vycházet, vést žáky tímto směrem, sebevzdělávat se, učit se komunikovat mezi sebou navzájem. Vytvoří se tým, který se bude učit spolupracovat, respektovat cizí názory. Poznáme zajímavá témata, rozšíříme své poznání. Žáci by také v této problematice měli vzdělávat své rodiče a známé. V tom všem by jim měli být učitelé dobrými pomocníky, partnery a rádci.

 1. Jedním z takových projektů bude v letošním školním roce projekt Emise, protože problematika životního prostředí a ovzduší nikomu není lhostejná. První akce v rámci projektu organizována učiteli, další (min. dvě) si zajistí sami žáci.
 2. Tematický den Den Země s ohledem na změny klimatu a na kvalitní životní prostředí bude nadále koordinátorka environmentální výchovy spolupracovat s nadací Tereza. Do projektu bude zapojena celá škola pod vedením EKOTÝMU. Všichni žáci jsou vedeni k odpovědnému chování vůči přírodě a k ekologicky šetrnému jednání.
 3. Pokračovat v již navázané spolupráci s odbornými organizacemi při pořádání Ekoaktivit.
 4. Prohloubení projektu Cesty k pramenům. Kolegům, kteří připravují putovní projekt k pramenům, bude navrženo, zda by mohli svůj projekt více zaměřit na otázku životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.
 5. Spolupráce GivingTuesday nezůstaneme pouze u sbírek, ale zorganizujeme častější návštěvy u seniorů.
 6. Jiný spolužák-Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Žáci si musí stále připomínat a uvědomit si, že bez ohledu na barvu pleti jsou si rovni a proto mají mít stejná práva i povinnosti.
 7. Světový den sociální spravedlnosti-boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

                                                  Mgr. Helena Gondeková 

Q616Q613Q614Q615

Kritérium 4

 • Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem

Indikátor

 • Plán místní/ komunitní akce

Termín zaslání: do 31. 1. 2017

 

Škola: ZŠ Měcholupy

Název akce: Den Země

 

1/ Jaký je dlouhodobý záměr projektu Světová škola ve Vaší škole, k jehož naplnění přispívá tato akce?

 

ü  ZŠ Měcholupy se chlubí titulem Ekoškola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagujeme šetření elektřinou i šetření vodou. V projektu Světová škola se budeme letos věnovat problematice emisí a imisí, protože, znečištění ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí, např dýchacích cest, záněty a jiné.  Naše škola jde příkladem, protože má zajištěno vytápění plynem.

 

 

2/ Jaké jsou cíle akce?

Čeho chcete dosáhnout v rámci školy?

 

ü  V rámci školy chceme zvýšit informovanost všech žáků a pedagogů a zaměstnanců naší školy o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo.

ü  Chceme uskutečnit osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku používání vytápění v jednotlivých domácnostech, v rodinách a tuto kampaň provést průzkumem v obci. Do této kampaně se zapojí žáci, ale i pedagogický sbor, Ekotým, Žákovský parlament, ale hlavně skupina Emisařů, kteří jsou zapojeni do opavského projektu Emise. Zaměříme se na jednotlivé typy vytápění, jejich vliv a význam na životní prostředí. Žáci vyrobí minimálně 30 naučných plakátů o této problematice. Zdůrazníme význam ekologického vytápění na životní prostředí.

 

Čeho chcete dosáhnout v rámci Vaší obce / komunity?

 

ü  V rámci obce chceme zvýšit informovanost spoluobčanů o používání neekologických kotlů, které nešetří naše životní prostředí. Naším cílem bude brefing v rámci Dne Země, kde formou diskusí s občany budeme vysvětlovat, jaké způsoby vytápění jsou nejlepší pro naše životní prostředí. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat.

ü  Kampaň bude následně pokračovat i v obci. Do výkladních skříní umístíme minimálně na 2 týdny 10 informačních plakátů o této problematice, uskutečníme výstavu zjištěných informací ve vchodu do školní budovy následně i na nástěnce Obecního úřadu, abychom seznámili společně s vedením obce našimi výsledky spoluobčany a sdělili zjištěná data.

 

Formulujte cíle jasné, konkrétní, měřitelné a realistické.

 

ü  V rámci školy uskutečníme osvětovou kampaň zaměřenou na problematiku znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo. Do této kampaně se zapojí žáci školy (140) i pedagogický sbor.(18). Zaměříme se na zdravotní účinky emisí a imisí. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo. Žáci vyrobí minimálně 30 naučných plakátů o této problematice.

ü  V rámci obce umístíme do výkladních skříní minimálně na 2 týdny 10 informačních plakátů a tím zvýšíme informovanost o původu této problematice zjištěných informací ve vchodu do školní budovy a na nástěnce Obecního úřadu.

ü  Uskutečníme brefing zjištěných informací ve vchodu do školní budovy následně i na akci Den země- 21.4.17 pro minimálně 100 spoluobčanů a 140 žáků v areálu školy. Tuto informovanost zvýšíme také v regionu ostatních obcí, kde zjištěné informace vystavíme formou nástěnných tabulí, bilboardů. Vše samozřejmě proběhne v závislosti na počasí. V tisku vyjdou minimálně 2 články o projektu Světová škola.

 

 

3/ Jak poznáte, že jste cíle dosáhli? Jak to změříte?

Uveďte, jak u každého výše uvedeného cíle poznáte, že je splněn.

ü  V rámci školy proběhne 21. 4. 17 Den Země osvětová akce, které se zúčastní 140 žáků a 18 pedagogů. Vznikne minimálně 30 naučných plakátů o této problematice.

ü  V rámci obce bude umístěno minimálně 10 naučných plakátů do výkladních skříní obchodníků.

4/ Jakými postupnými kroky budete cíle dosahovat? Navrhněte a popište konkrétní aktivity včetně časového harmonogramu.

Každou aktivitu jasně popište včetně informace kdy, a kde bude realizována.

 

ü  19. 3. Základní škola Měcholupy– žáci budou informování, aby si shromáždili informace, jakým způsobem u nich v rodině topí.

ü  20.3. Emisaři + skupinky žáků provedou v obci dotazníkové šetření, jaký způsob vytápění občané používají a proč? Dotazníky budou vyzdvihovat ekologické šetrné vytápění, které nejen šetří finanční zatížení, ale i životní prostředí. Chceme přesvědčovat občany o využití možnosti dotačních titulů, jako např. Zelená úsporám a jiné. Zároveň beseda s odborníkem zvýší zájem o daných možnostech a výhodách ekologického vytápění.

ü  21.4. Základní škola Měcholupy-Den Země-žáci z nasbíraných informací /dotazníky/sdělí výsledky šetření na škole i v obci a připraví prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů (PVC, PE, PP…) a jejich dopad na zdraví člověka, ale i životní prostředí. Setkání s kominíkem p. P. Kudrnou beseda ohledně jednotlivých typů vytápění, o jejich přínosech, ale škodlivin na životní prostředí. Žáci se seznámí se Smogovým desaterem, zamyslí se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Zjistí si informace o emisích. Vytvoří naučné plakáty. Starší žáci připraví pro mladší různé aktivity, kterými je zasvětí do této problematiky. Naučí se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice

ü  24. 4. Obec Žatec-Žáci roznesou plakáty do výkladních skříní a u vchodu do školy připraví ze zjištěných informací výstavu.

5/ Jak poznáte, že byla aktivita úspěšně splněna?

Uveďte pro jednotlivé aktivity.

 

ü  19. 3. Základní škola Měcholupy– žáci budou informování, aby si shromáždili informace, jakým způsobem u nich v rodině topí. -Žáci si přinesou zjištěné informace z domova.

 

ü  20.3. Emisaři + skupinky žáků provedou v obci dotazníkové šetření. Emisaři získají informace dotazníku. Žáci + Emisaři společně vyhodnotí výsledky šetření jednotlivých druhů vytápění, výsledky pochůzek a oslovení obyvatel v obci. Zároveň vyhodnotí přínos pro občany a s výsledky šetření seznámí zástupce Spolku Měcholupy 2012, z. s i vedení Obecního úřadu Měcholupy.

 

 

ü  21.4. Základní škola Měcholupy-Den Země-žáci z nasbíraných informací /dotazníky/ sdělí výsledky šetření na škole i v obci a připraví prezentaci o škodlivosti jednotlivých materiálů (PVC, PE, PP…) a jejich dopad na zdraví člověka, ale i životní prostředí. Setkání s kominíkem panem P. Kudrnou - odborníkem na kominické práce, který zajišťuje revize komínů a spalinových cest pro všechny druhy paliv. Zároveň provádí měření účinnosti výhřevnosti a emisí. Propaguje energeticky šetrné nízkoemisní kotle, které šetří životní prostředí. Žáci se seznámí se Smogovým desaterem, zamyslí se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Starší žáci připraví pro mladší různé eko – aktivity, které budou směřovat do problematiky čistota ovzduší. Naučí se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice. Žáci vytvoří poučné plakátky, letáčky. Proběhnou aktivity na stanovištích.

 

ü  24. 4. Obec Žatec-Žáci roznesou plakáty do výkladních skříní a u vchodu do školy připraví ze zjištěných informací výstavu. Obchodníci vyvěsí plakáty do výkladních skříní.

6/ Jací aktéři budou pro realizaci jednotlivých aktivit zapojeni, kolik jich bude a jaká bude jejich role?

Kdo je místním partnerem pro akci? Jaká konkrétně bude jeho role?

 

ü  Spolek Měcholupy 2012, z. s. a Obecní úřad Měcholupy zdarma umožní pořádání akce Den Země i v areálu Sokol Měcholupy.

ü  Obchodníci zdarma vystaví plakátky ve výkladních skříních.

 

Kdo je realizační tým – pedagogové, studenti – kolik jich je a za co konkrétně je kdo zodpovědný?

 

Realizační tým: Emisaři, Ekotým, Žákovský parlament

ü  Pavel Kudrna- 9. roč.-hlavní koordinátor skupiny Emisařů

ü  Václav Zwerenz - 9. roč - realizátor propagačních materiálů (plakáty, letáky...)

ü  Menclová Eliška - 9. roč - realizátorka brefingu, projektového Dne země

ü  Krátký Vojtěch - 8. roč. - organizátor prezentací o škodlivosti jednotlivých materiálů (PVC, PE, PP…) a jejich dopad na zdraví člověka, ale i životní prostředí

ü  Oubrecht Josef - 8. roč.- organizátor setkávání s občany a jejich společné diskuse

ü  Pedagogický dozor: Mgr. Helena Gondeková, Mgr. Klára Cíglová,

 

Jsou nějací další aktéři podstatní pro realizaci Vaší akce?

 

ü  Podnikatel p. Kudrna-odborník na kominické práce, který zajišťuje revize komínů a spalinových cest pro všechny druhy paliv. Zároveň provádí měření účinnosti výhřevnosti a emisí. Propaguje energeticky šetrné nízkoemisní kotle, které šetří životní prostředí.

 

7/ Kdo jsou hlavní cílové skupiny, pro které je akce připravována? Kolik mají členů a čím je pro ně akce prospěšná?

 

ü  Žáci a pedagogové, zaměstnanci Základní školy Měcholupy-40 žáků a 18 pedagogů – zvýšení informovanosti všech žáků a pedagogů a zaměstnanců naší školy o emisích, o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat.

ü  Spoluobčané Měcholup i spádových obcí/ v Měcholupech žije 800 občanů/-výstava plakátů ve výkladních skříních jim umožní zvýšit informovanost o emisích, o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat.

8/ Co k realizaci jednotlivých aktivit budete potřebovat?

Vyjmenujte vstupy – materiální, lidské zdroje, finanční –  potřebné pro realizaci jednotlivých aktivit.

 

ü  lidské zdroje – 1pan kominík, 12 pedagogů + 14 žáků

ü  materiál – čtvrtky, barvy, lepidla, pastelky, tempery, lepenka, PC, fotoaparát

ü  informační zdroje – knihy, letáky, internet

 

 

9/ Jaká jsou rizika realizace jednotlivých aktivit?

Popište možná rizika, a co proti nim můžete dělat, jak jim lze předcházet.

ü  nepovedené akce – předcházíme jim důkladnou přípravou

ü  menší návštěva akcí při nepříznivém počasí – počasí neovlivníme

ü  nezájem cílových skupin omezíme zajímavým tématem a informovaností

10/ Jak bude akce jako celek medializována, propagována a dokumentována?

Popište, jak to bude zajištěno a kdo za to bude zodpovědný.

 

ü  V rámci obce umístíme do výkladních skříní minimálně na 2 týdny 10 informačních plakátů o této problematice, uskutečníme výstavu zjištěných informací ve vchodu do školní budovy, nástěnka na návsi obce. Odpovědnost koordinátorka projektu

ü  Výstavu uskutečníme také na akci Den Země. Odpovědnost koordinátorka projektu

ü  Na stránkách školy fotografie+článek Den Země. Odpovědnost koordinátorka projektu

ü  V tisku vyjdou minimálně 2 články o projektu Světová škola.

Odpovědnost Mgr. Helena Gondeková - zapisovatelka - koordinátorka projektu

 

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce usilujeme o titul Světová škola, a tak letošní oslavy Dne Země jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku emisí a imisí, protože, znečištění ovzduší je celosvětovou příčinou řady úmrtí a nemocí, například dýchacích cest, zánětů aj.  Naše škola jde příkladem, protože má zajištěno vytápění plynem. V rámci školy se snažíme zvýšit informovanost všech žáků, pedagogů a zaměstnanců naší školy o znečišťování ovzduší a jejich následcích na životní prostředí, a to nejen u nás ve vsi, ale na celé planetě. Chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že někdy málo znamená více. Chceme, aby se každý zamyslel nad problematikou neekologického vytápění. Uvědomujeme si nejen finanční vytíženost, ale dostupnost k modernímu vytápění. Uvědomění si, že všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskou činností a pouze změnou hodnot a životních postojů lze tento problém překonat. Vlastně skutečný nepřítel je lidstvo.

Žáci se seznámili se Smogovým desaterem, zamýšleli se nad tím, zda je nutné zajímat se o to čím topit a co nešetrné topení způsobuje naší planetě. Starší žáci připravili pro mladší různé eko – aktivity, které směřovaly do problematiky čistota ovzduší. Naučili se zjišťovat, co venku dýchají-Ringelmannova stupnice. Žáci si vytvořili poučné plakátky, letáčky a na stanovištích při aktivitách kreslili, vyplňovali, skládali. Nejlepší skupinky žáků dostaly sladkou odměnu. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se vydařil a žáky zadané úkoly i program bavil.

                                       Mgr. Helena Gondeková

Q724Q723

Q725Q726

Q728Q729

Q727Q747

Q748Q749

Q750

 

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA získala ZŠ Měcholupy jako první v Ústeckém kraji

 

  V úterý 13. června 2017 Základní škola Měcholupy získala po celoroční práci titul Světová škola. Tento mezinárodní projekt, na kterém skupina žáků včetně p. uč. H. Gondekové a K. Cíglové usilovně pracovala už od začátku školního roku, vyžaduje přesné zadání a velmi tvrdá kritéria. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Žáci se učí přemýšlet v souvislostech, spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat veřejné akce. Vyvrcholení této akce probíhalo na závěrečném workshopu na Americké ambasádě v Praze pod záštitou společnosti Člověk v tísni, ARPOK a Multikulturní centrum Praha.   O titul usilovalo 12 škol, do finále se jich probojovalo 6. Podmínkou závěrečného workshopu byla prezentace jednotlivých škol s ukázkou celoroční práce, kterou si děvčata připravila sama. Nezapomněly představit oblast chmele, žateckého piva a hlavně naší malou krásnou školičku v Měcholupech. Zasloužené tituly žáci a učitelé převzali z rukou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce, náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse a Dity Kubíkové z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Jsme PRVNÍ základní škola v Ústeckém kraji, která tento titul získala. A jsme na to právem pyšní!

                                      Mgr. Helena Gondeková

Q908Q909

Q910Q911

Q922Q1000

Závěrečná zpráva

Termín odevzdání: do 15. 6. 2018

Škola: Základní škola Měcholupy

                       

Celkový počet žáků za daný školní rok: 150

 

Název a datum akce: Den Země – voda, 20.4.2018

                       

počet aktivně zapojených učitelů: aktivně 3/pasivně 9

 

počet aktivně zapojených žáků: aktivně 20/pasivně 150

 

počet lidí (veřejnost), kterých se akce dotkla: 220

 

1/ Uveďte cíle akce a popište, zda a jak byly naplňovány?

 Cíl: 

Letošní projekt, který bude prostupovat i do dalších let měl za cíl upozornit a zvýšit povědomí, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod.

1)  19. 3. 2018 žáci přinesli zjištěné informace z domova o úsporách spotřeby vody, kdo se sprchuje, kdo se koupe- nešetří. Zda využívají dešťovou vodu a jakým způsobem.

2)Březen -duben 2018 v učebně přírodovědy-proběhly prezentace, ukázky jak dochází ke znečištění vody, potok-řeka-moře-planeta.

3)  21.3. 2018 skupinky žáků provedli v obci dotazníkové šetření. Žáci získali informace z dotazníku. Žáci provedli průzkum občanů obce Měcholupy a zjišťovali, zda využívají dešťovou vodu a jakým způsobem, jak šetří vodu. Měli připravený dotazník s otázkami a šetřením zjistili mnoho zajímavých věcí a také, že většina spoluobčanů v obci používá dešťovou vodu na zalévání.

4)   Ve středu 4. 4. 218 se žáci 8. ročníku vydali na zajímavou exkurzi do žatecké čistírny odpadních vod /ČOV/. „Po vstupu do areálu byli uvítáni pracovníkem tohoto zařízení panem Francem, který velmi poutavým způsobem vysvětlil chod čističky a provedl je celým areálem. Sledovali cestu silně znečištěné vody vytékající z městského kanálu jednotlivými stupni čištění až po konečnou výpusť do řeky, kde již vytékala voda průzračná, zbavená veškerého kalu a nečistot. Vše probíhá na základě přírodních principů čištění vody – mechanicky a biologicky. Na závěr exkurze si mohli žáci vylézt na jednu z vyhnívajících nádrží, odkud byl rozhled na celý areál. Proces čištění vody je složitý, avšak výsledky stojí za to. Přednáška jistě každému přinesla něco nového. Žáci si uvědomili, jak je pro nás všechny čistá voda důležitá, a že bychom měli do domácích odpadů vylévat co nejméně chemikálií“. Žáci si připravili prezentaci a všechny informace prezentovali na akci Den Země.

  5)   6. 4. 2018 se žáci a pracovníci naší školy společně s obcí Měcholupy připojili do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zaměřili se hlavně na úklid v okolí školy, ulic v obci, okolí vlakového nádraží a podél potoka Blšanka. Menší skupinka žáků se v rámci projektu Světová škola věnovala studánce, kterou důkladně vyčistili. Celkem se během tří hodin nasbíralo 20 pytlů odpadu, které odvezla firma Márius Pederson do sběrného dvora. Z odpadu byly vytřiďovány plasty, které byly předány k recyklaci. Žáci tímto přispěli ke zkrášlení prostředí, ve kterém žijí a zároveň si připomněli, jak odpady třídit. V neposlední řadě si užili krásné počasí a spoustu legrace na čerstvém vzduchu. Věříme, že tento úklid bude mít i výchovný efekt – děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, je pravděpodobně nebudou vyhazovat tam, kam nepatří. Také žáci 6. třídy čistili studánku v Měcholupech. Opět žáci vytvořili prezentaci a prezentovali vše ostatním ve škole.

6)   13.4.2018 žáci II. Stupně navštívili vodárnu Holedeč. Poté vytvořili a prezentovali celou exkurzi ostatním žákům.

 7)   17.4.2018 V rámci projektu Světová škola navštívili žáci Techmánii v Plzni. Byl pro ně připraven bohatý program. Žáci nejprve shlédli demonstraci parního stroje, pak viděli 3D projekci filmu s názvem Titáni doby ledové. Opět žáci vytvořili prezentaci, kterou prezentovali ostatním v Den Země.

 8)  Žáci z nasbíraných informací sdělili výsledky šetření na škole i v obci a připravili prezentaci

9)  Obec Žatec-Žáci roznesli plakáty do výkladních skříní a u vchodu do školy připravili ze zjištěných informací výstavu. Obchodníci vyvěsili plakáty do výkladních skříní.

10)    20.4. 2018 Den Země:

     - Žáci prezentovali informace z šetření na škole i v obci

     - Žáci prezentovali exkurzi z čističky vod

     - Žáci prezentovali exkurzi z vodárny

     - Žáci prezentovali exkurzi z Techmánie

     - Žáci prezentovali čištění studánky

      - Starší žáci připravili pro mladší různé eko – aktivity, které směřovaly do problematiky vody. Žáci vytvořili poučné plakátky, letáčky. Proběhly aktivity na stanovištích.

        - V úvodu si žáci vyslechli odkud se na Zemi vzala voda, proč je voda jiná než ostatní kapaliny/voda jako životní kapalina/. Poté žáci vyráběli na školní zahradě řeku. Na připravené ploše písku vytvářeli, hloubili různá koryta – typy koryt řek a do těchto tvarů pouštěli vodu, pozorovali zrychlenou krajinotvorbu – eroze, vznik meandrů, odnos materiálu a podobně. Vše formou hry a zábavy. PRAMENY - vybraní žáci obsluhovali vodu a pouštěli proud vody do vytvořených žlábků a spolu s komentářem (p. Janda a Frýdová) pozorovali, jak vznikají horní části toku. Pramen, stružka, bystřina, potok, říčka…

Vložená soutěž pro malé - kde pramení řeky.

MEANDRY - základní část - vybraní žáci vytvořili základní koryto toku, zkusili jak teče voda v toku, který je vytvořený s meandry, simulovaní krajinotvorné činnosti, eroze, prohlubování koryta a změny.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY - vybraní žáci simulovali důvody a způsoby úprav toků, zpevňování, jezy, přehrady, povodně apod.

LESY, TŮNĚ, RAMENA - vybraní žáci zkusili vytvořit lužní lesy, mrtvé dřevo, tůně a podobně. Mokřady, delty řek, moře.

Vložená soutěž pro 5. třídu - jak se pozná sladká a slaná voda.

V průběhu se vyzkoušely drobné hry (zapůjčené od města Žatec).

2/ Jací aktéři byli do realizace zapojeni, kolik jich bylo a jaká byla jejich role?

Uveďte pro jednotlivé kategorie: realizační tým (pedagogové, žáci), cílové skupiny, další aktéři (např. místní partner).

 Realizační tým: 3 pedagogové a 20 žáků

Cílové skupiny: široká veřejnost, žáci základní a mateřských škol z Měcholup a okol.

Další aktéři:

Obchodníci, kteří nám umožnili umístit letáky ve výloze.

Pozvaná MŠ a ZŠ Staňkovice

Bc. Doris Černíková-starostka Měcholupy

P. Janda a Ing. K. Frýdová /ekologické projekty /pomoc při realizaci projektu

R. Městecký /Marius Pedersen a.s. / dovoz písku a pomoc při organizaci

Z. Sýkora /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ darování písku

 Ing. M. Holý a Ing. M. Hakalová / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/  odborná pomoc při akci

 Ing. A. Kubíčková / MÚ Žatec životní prostředí /pomoc a příprava aktivit pro nejmenší.

 

3/ Jak byla akce dokumentována a medializována? Jednotlivé konkrétní příklady zašlete jako přílohy – 5 kvalitních fotografií s popiskem, novinové články, příspěvky ve školních časopisech apod.

Jednotlivé akce byly medializovány na oficiálních stránkách školy www.zsmecholupy.cz, na stránkách vzdělávání na Žatecku www.vzdelavanizatecko. Tiskové zprávy, pozvánky a články byly také zveřejněny v denících.

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země světově

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a od loňského roku jako jediná ZŠ v Ústeckém kraji titulem Světová škola. Naším cílem je chránit životní prostředí. Sbíráme druhotné suroviny, které postupují recyklací, propagujeme šetření elektřinou i vodou. V letošním roce jsme na oslavy Dne Země pozvali žáky MŠ a ZŠ Staňkovice a celou akci jsme pojali trošku netradičně. Vybrali jsme si problematiku vody, protože bez obyčejné vody by Země byla mrtvou planetou podobnou Marsu či Venuši. Je nepostradatelná nejen pro lidi a zvířata, ale i pro celou přírodu. Připomněli jsme si, že voda je i součástí lidského těla, a proto vše špatné, co vodě děláme, činíme vlastně i sami sobě. Žáci, kteří navštívili čističku odpadních vod v Žatci, přednáškou a prezentací seznámili spolužáky, jak je voda pro život významná, jak dochází k jejímu znečišťování, jak probíhá získávání a úprava pitné vody a jak čištění odpadních vod. Po prezentaci jsme se přesunuli ven na školní zahradu, kde jsme uvítali starostku městysu Měcholupy Bc. D Černíkovou a poděkovali všem zúčastněným:  P. Jandovi a Ing. K. Frýdové /ekologické projekty /za realizaci projektu, R. Městeckému /Marius Pedersen a.s. /za dovoz písku a pomoc při organizaci, Z. Sýkorovi          /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ za darování písku, Ing. M. Holému a Ing. M. Hakalové / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/ za odbornou pomoc při akci a Ing. A. Kubíčkové / MÚ Žatec životní prostředí /za přípravu aktivit pro nejmenší. Při praktické ukázce p. Janda na připravené ploše písku hloubil společně s dětmi různé typy koryt řek, do kterých se pouštěla voda a žáci pozorovali krajinotvorbu -eroze , vznik meandru, odnos materiálu, jezy, přehrady, povodně, simulovali důvody a způsoby úprav toků, zpevňování, apod. Vybraní starší žáci připravili pro mladší různé ekoaktivity, které směřovaly do vodní problematiky. Nechyběl ani ohýnek, kde si každý opekl buřtíka. Opět zde starší žáci pomáhali svým mladším spolužákům, čímž se upevňují stále potřebné pozitivní a přátelské vztahy mezi dětmi a hlavně je to jeden ze způsobů prevence šikany. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a děti se v rámci filozofie Světové školy učily, zjišťovaly a jednaly. 

Článek byl zaslán

 -do tisku místních novin

 -na stránky školy: http://www.zsmecholupy.cz/projekty-skoly/svetova-skola

-na stránky Map: http://www.vzdelavani-zatecko.cz/clanek-zakladni-skola-mecholupy-oslavila-den-zeme-vypis-clanek-110.html

4/ Jak akci hodnotíte? Co se podařilo a co byste udělali příště jinak?

Uveďte názory za každého pedagoga (jmenovitě) zapojeného do projektu + názory 3 žáků (uvádějte prosím jména + třídu).

 Mgr. Helena Gondeková: koordinátorka projektu – celou akci jsme se snažili podat zábavnou formou. S realizací nám významně pomohli také naši partneři Bc. Doris Černíková-starostka Měcholupy, P. Janda a Ing. K. Frýdová /ekologické projekty /pomoc při realizaci projektu,

R. Městecký /Marius Pedersen a.s. / dovoz písku a pomoc při organizaci, Z. Sýkora /Severočeské pískovny a štěrkovny Roztyly, s. r. o./ darování písku, Ing. M. Holý a Ing. M. Hakalová / Povodí Ohře, s.p. -provoz Žatec/  odborná pomoc při akci, Ing. A. Kubíčková / MÚ Žatec životní prostředí /pomoc a příprava aktivit pro nejmenší, pracovníci vodárny Holedeč, pracovníci ČOV Žatec. I pro příště bychom chtěli při přípravě akcí pro veřejnost spolupracovat s odborníky, kteří by žákům pomohli proniknout do hloubky témat tak, aby mohli následně správně informovat veřejnost. Akce se vydařila. Vybraní žáci vytvořili prezentace a předávali své informace mladším spolužákům s nadšením. Bylo vidět, že je práce baví. Každý projekt je pro žáky velkým přínosem a dá žákům více než výuka v lavici.

Klára Cíglová: spolupráce je navzájem obohacující. Spolupráci bych se snažila příště využít ve větším měřítku.

Mgr. Eliška Maděrová: stále říkám, že spojení teorie s praxí je nejúčinnější způsob učení.

Žákyně 9. tř: určitě se nám akce vydařily. Naučila jsem se mluvit před publikem a hlavně jsme si snad všichni uvědomili, že je vody na světě hodně, ale slané. Proto musíme opravdu šetřit. Nic bych neměnila.

Žákyně 9.tř: líbilo se mi prezentovat svoji práci před dětmi. Prezentace děti bavila, a to jsem měla opravdu radost. Do čističky odpadních vod bych poslala více žáků, aby viděli, jak je proces čištění vody náročný.

Žák 9.tř: akce se nám zdařily, pobavili jsme se my i návštěvníci Navíc jsme získali nové vědomosti. Jdu studovat na Zemědělskou školu v Žatci a určitě poznatky zde využiji.

5/Co Vám osobně realizace projektu Světová škola přináší? Uveďte názory za každého pedagoga zapojeného do projektu + názory 3 žáků (jmenovitě).

Mgr. Helena Gondeková: realizace tohoto projektu mi osobně přináší rozšíření mých obzorů. Žáci rozšířili své poznání o další zajímavá, potřebná globální a rozvojová témata, které skvěle naplňují průřezové téma RVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a ostatní mezipředmětové vztahy. Hlavně se učí při projektu přemýšlet a spolupracovat a v neposlední řadě organizovat akce. Spolupráce s partnery byla vynikající a ráda bych v této spolupráci pokračovala. Zvýšilo se u aktivních žáků sebevědomí tím, že mohli pracovat na zajímavém projektu, že s nimi všichni jednali rovnocenně. byli s nimi skvělými kamarády na setkáních, pomáhali jim. Žáci tak odstranili trému, dokáží již vyslovit svůj názor k určité problematice, vystupovat a prezentovat se na veřejnosti. Za velmi pozitivní považuji, že se vytvořil žákovský a pedagogický tým.
Mgr. Klára Cíglová: nebáli se žáci vystupovat a prezentovat na veřejnosti. Byli bezvadní. Společná práce na projektu také pomáhá stmelit žáky a učitele. 

Mgr. Eliška Maděrová: spolupráce s partnery znamenala znásobení naší aktivity v mnoha ohledech. Jednoduše, více lidí více ví a více dokáže. Někteří žáci se naučili organizovat, plánovat a vystupovat před veřejností, tyto zkušenosti využijí určitě i ve svém dalším profesním životě.

Žáci:

Žákyně 9. tř.: určitě nás akce hodně stmelila. Pracovali jsme jako jeden tým, a to bylo bezvadné.

Žákyně 9. tř.: netradiční učení, akce perfektní.

Žák 9.tř.: učení mimo lavice je vždy určitě účinnější. Bavilo mne to.

6/ Jakou změnu v komunitě jste zaznamenali po vaší loňské místní akci? Jak jste tuto změnu zjišťovali? Jaký přínos tato akce pro veřejnost podle vás měla?

Jelikož dění okolo sebe považujeme za důležité, snažíme se své žáky vést k přijetí zodpovědnosti za náš svět. GRV cíle plníme průběžně v jednotlivých vyučovacích hodinách. Určitě formou různých krátkodobých i dlouhodobých projektů si žáci více uvědomí důležitosti těchto aktivit. Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích, rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů. V průběhu školního roku žáci kromě pozorování a vedení spolužáků ve škole, zjišťovali a oslovovali občany a slušnou odbornou formou jim sdělovali, jak správně zacházet s vodou. Obchůzky a pohovory s občany nejprve mezi sebou nacvičovali a trénovali, než se vydali do terénu. Určitě v projektech budeme pokračovat a necháme více volnosti žákům ve volbě tématu. Budou se učit spolupracovat, respektovat cizí názory, rozšiřovat své poznání. Žáci budou také v této problematice vzdělávat své rodiče a známé. V tom všem jim budou učitelé dobrými pomocníky, partnery a rádci.

 

7/ Jaké máte plány v rámci projektu Světová škola do budoucna? Chtěli byste navázat na již proběhlé místní akce? Jakému tématu byste se rádi věnovali? Čeho byste chtěli docílit?

Stoprocentně budeme pokračovat. V loňském roce jsme se věnovali ovzduší, letos vodě a další podmínkou života na Zemi je půda, živiny, světlo, teplo. Věnovat se budeme ekologickým aktivitám globálního rozměru. Globální vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Jde o celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení lokálních i globálních problémů.

 Chtěla bych ještě více aktivních žáků i učitelů zapojit. Kromě obsahu a témat jsou pro nás důležité také pedagogické principy, formy a metody. Ty by měly podporovat hodnoty, které jsou pro globální vzdělávání stěžejní, jako je spolupráce a dialog, otevřenost novým pohledům a perspektivám, kritické myšlení, respekt k různorodosti, nenásilné řešení problémů a participace. Proto realizujeme interaktivní programy a projekty pro žáky i pedagogy a pedagožky, rozvíjíme zážitkové metody a metody kritického myšlení, uplatňujeme přístupy, které staví na aktivní participaci všech členů skupiny.

Y1104Y1105

Y1106Y1107

Y1108Y1109

Y1110

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

projektem Světová škola + Mladí ladí D-dur + Ukliďme Česko

  V této době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a titulem Světová škola. Zapojuje se do mnoha projektů celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vyniká a slaví úspěchy. Pořádá akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Jejím cílem je chránit životní prostředí. Žáci sbírají druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagují šetření elektřinou, řešili problematiku emisí a imisí i šetření vodou. V letošním roce se v rámci zapojení do projektu Mladí ladí D-Dur a Světová škola věnovali možnostem, jak přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Žáci na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhli, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 4 let. Vybrali si zvelebení autobusové zastávky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu skutečnému naplnění. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce a péči o ni. Žáci získali povědomí, že všechno je jen na nás na lidech, na lidských aktivitách, které mohou kladně i záporně ovlivnit životní prostředí a každý by měl jejich dopad promýšlet. Hodnotili a upravili své počínání z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi. V rámci školy prostřednictvím projektů žáci pečují o zdravé životní prostředí nejen v obci, ale na celé planetě. Vymalovali autobusovou zastávku v blízkosti školy, již několik let v rámci projektu Ukliďme si Česko pravidelně upravují okolí školy i obce za pomoci vedení městyse Měcholupy, šli příkladem, motivovali a motivují veřejnost k velebení obce, k veřejně prospěšné činnosti a ukazují svým příkladem, že někdy málo znamená více. Je potřeba si uvědomit důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání žáků. Globální vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Jde o celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení lokálních i globálních problémů. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a žáci se v rámci filozofie Světové školy učili, zjišťovali a jednali. Doufejme, že krásně vymalovaná zastávka, kterou slavnostně starostka Měcholup otevřela přestřižením pásky, se bude dlouho pyšnit svým krásným kabátem.  

    Mgr. Helena Gondeková

A402A396

A395A393

A393_2A400

A394A398

A397A399

A401

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi