Inkluzivní vzdělávání 2016/2017

Inkluzivní vzdělávání 2016/2017

Na naší škole se realizuje již řadu let inkluzivní vzdělávání

Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání.

Cílem školní inkluze je nabízet začlenění děti s jakýmkoliv znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.

Inkluzívní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pedagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.

Opět se naše škola zapojila do projektu

 

Týden pro inkluzi 17. 10. – 21. 10. 2016

 

            ZŠ Měcholupy se zapojila do akce „Týden pro inkluzi 2016“, která proběhla od 17. do 21. října 2016. Akcí, kterou společně pořádal o.s.Rytmus a o.p.s Člověk v tísni i my chceme podpořit zapojování žáků se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu a běžných volnočasových aktivit. V naší škole se bez problémů vzdělávají žáci s různými hendikepy za přítomnosti asistentů pedagoga. Pořádali jsme akce, výlety, projektové dny pro žáky i širokou veřejnost. Prožitkovým učením jsme si vyzkoušeli, jaké to asi je, když se někdo v běžném životě musí setkávat s různými potížemi vycházející z jeho postižení. Zjistili jsme, že to není jednoduché a že takovým lidem je třeba pomáhat, být k nim tolerantní a ohleduplní.

Pondělí 17.10. 2016 7. Měcholupské dýňobraní, 9. Měcholupské koláčobraní-celodenní projektové vyučování

        V pondělí 17. října se měcholupská škola bavila při celoškolní akci Dýňobraní, v podstatě jde o školní Halloween. Během dopoledních hodin žáci vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky a různými druhy zeleniny. Před desátou hodinou se přišly podívat na dýně děti z MŠ Měcholupy, které se v nižších třídách zapojily také do dlabání. Velký dík patří druhostupňovým za jejich pomoc těm nejmenším a děvčatům ze sedmé a deváté třídy za pomoc při návštěvě dětí MŠ. Při odchodu ze školy předškoláčkům očička jen zářila. Tím však den na škole nekončil. Již od ranních hodin se po škole rozléhala příjemná vůně lahodného pečiva z cvičné kuchyňky, kde děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny pekla do soutěže koláčky. Na letošním 9. ročníku Koláčobraní se sešlo celkem 30 druhů koláčů, dortů, závinů. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po ochutnávce bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami, které daroval Obecný úřad Měcholupy. Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Ale nikdo nebyl smutný, nejdůležitější bylo, že všem chutnalo a byla hlavně velká legrace. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se moc povedla, a tak zdobí dvorek před školou.

Úterý 18. 10. 2016 Drakiáda

       V úterý 18. října se uskutečnila tradiční podzimní drakiáda. Počasí nebylo ideální, a tak aby se draci alespoň na chvíli udrželi ve vzduchu, bylo nutné běhat. A tak všichni běhali sem a tam, vypadalo to jako trénink na běžecký závod. Když už byli všichni dostatečně vytrénovaní, začalo mírně foukat. A tak se ve vzduchu ocitlo spousta draků. Starší žáci byli malým kamarádům dobrými pomocníky. Podívat a zaběhat si přišly také děti z Mateřské školy Měcholupy.  Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha draků různých barev, tvarů a nápadů.

Středa 19. 10. 2016 návštěva divadla Šakalí léta, návštěva návštěva knihovny, plaveckého bazénu – Žatec

         Žáci z druhého stupně navštívili muzikál Šakalí léta v Žateckém divadle. Příběh party kluků, která hájí svůj prostor proti tzv. vetřelcům a poznává po svém životní realitu v 50.letech. Tato etapa pubertálního mládí dává příběhu tragikomickou příchuť. Atmosféru podtrhly písně Ivana Hlase, které zahráli a zazpívali herci divadelního souboru Tyl. Žákům se představení moc líbilo, o čem svědčil i obrovský aplaus v celém divadle v závěru celého muzikálu.

       Mladší žáci jeli do žatecké knihovny na besedu zaměřenou na život a dílo Františka Nepila. Žáci se dozvěděli o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité a často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek. Po besedě žáci vyrazili do žateckého plaveckého bazénu. Plavání, dovádění ve vodě i závody si žáci velmi užili. 

Čtvrtek 20. 10. 2016   Den stromů-celodenní projektové vyučování

         Ve čtvrtek 20. října si žáci měcholupské školy připomněli Den stromů. O stromech si nejen povídali, ale prožili v jejich společnosti pěkné chvilky. Stromy, jejich větve, listy a plody se staly inspirací k mnoha různorodým aktivitám. Žáci po celé dopoledne pracovali ve skupinkách, kde stromy nejen poznávali, ale také počítali, lepili, kreslili, skládali, tvořili, vybarvovali, zdobili a slepovali. Výstupem každé třídy byly plakáty rozvíjející téma Strom. Například Strom-domov pro zvířátka, Strom přátelství, kde každý napsal na list nějaký hezký vzkaz pro kamaráda, Atlas stromů a jiné. Určitě se tento den vydařil a žáci si odnesli spoustu nových zajímavých informací a zkušeností.


Pátek 21. 10. 2016   Jiný spolužák-celodenní projektové vyučování

         V pátek 21. října probíhalo ve škole celodenní projektové vyučování zážitkem.Vnímání okolí našimi smysly je základem poznávání světa. Někomu je tato výsada bohužel odepřena a díky tomu má ostatní smysly rozvinutější.  Jedinec stižený nějakou vadou se musí začlenit do příslušné komunity či společenského života po překonání všech důsledků, ať za užití pomocných opatření a prostředků nebo za dohledu a pomoci jiných lidí. Jsou však i tací, kteří tento proces nejsou schopni zvládnout. Naši žáci se pokusili různými aktivitami vcítit se do pocitů těchto jedinců. Dalším výstupem těchto aktivit bylo i pěstování uvědomění si, že bez pomoci druhých to v životě nejde. Pomoc potřebují nejen postižení lidé, ale i my sami jsme nuceni někdy přijmout pomocnou ruku k překonání překážky. Tak například nejmladší žáci školy se snažili v hodině tělesné výchovy svého spolužáka provést připravenou trasou – nejprve za ruku, pak pomocí zvuků (tleskání). Velký úspěch sklidila závěrečná hra Na slepou bábu. Žáci vyšších ročníků se nejprve zamýšleli nad tím, kdo vlastně je nebo může být jiný spolužák. Protože každý jsme jiný – někdo je introvert, někdo je vysoký jiný mrňavý, další nemá nohu, každý třetí špatně píše, jednomu ze třídy nejde matematika, několik dětí špatně mluví, ale jiný je v podstatě i ten, kdo neumí jezdit na kole. Je tím méněcenný? Ne, je jen jiný. Proč neumí jezdit na kole?  Nemá kolo, nikdo ho nikdy neučil, bojí se?  Společně dospěli k závěru, že tím může být každý z nás, každý se něčím odlišujeme od ostatních ve třídě. Pak si prakticky vyzkoušeli, jaké to je, být skutečně „jiný“. Děti se naučily několik slov ve znakové řeči, vyzkoušely si, jaké je to psát nohama místo rukou, četly text v Braillově písmu na krabičkách od léků, vyzkoušely si orientaci v prostoru.. Nepoužít ruce a přeci vykouzlit obrázek se zpočátku zdálo velmi jednoduché, ale toto zdánlivé klamání žáky okamžitě po uchopení tužky opustilo. Jejich rukama se stala vlastní ústa nebo nohy. Užili si spoustu legrace, ale také si uvědomili, jak těžké je „být jiný!!“ Díky tomuto týdnu většina žáků zjistila, že být „jiný“ neznamená být horší nebo lepší, ale prostě jenom být nějak odlišný. I u nás ve škole se najdou děti, které mají jinou barvu pleti, mají problémy s psaním nebo počítáním a učení jim jde pomaleji než ostatním, nebo děti, které užívají léky kvůli nějaké nemoci. Jsou jiní, ale zároveň úplně stejní jako my.

                                  Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Q245Q246

Q247Q248

Q249Q250

Q251Q252

Q253Q254

Q255Q256

Q257Q259

Q260

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi