Sledujeme spotřebu plynu

   Cíl a obsah projektu:

Cílem tohoto projektu je rozvíjení klíčových kompetencí dle RVP ZV, s hlavní náplní průřezového tématu Environmentální výchova. Projekt se bude zabývat spotřebou plynu na naší škole.

Kompetence k učení: žák sleduje a třídí informace na základě jejich pochopení a propojení, pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovná a vyvodí z nich závěry

Kompetence k řešení problémů: při řešení problému žák využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení, sestavuje údaje do grafu

Kompetence komunikativní: žák naslouchá promluvám druhých lidí, respektuje jejich názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální: žák je učitelem veden k efektivní práci ve skupině, přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu kvalitního životního prostředí

Forma výuky:

Skupinová, domácí individuální práce

Metoda výuky:

Projektová, problémová, besedy

Informační zdroje:

Literatura, časopisy, média, internet, zaměstnanci školy

Pomůcky:

Encyklopedie, časopisy, internet, fotoaparát, papíry, lepidlo, psací a kreslicí potřeby, tabulky, grafy

Obsah projektu:

Spotřeba plynu v ČR klesá. Šetříme peněženky a zvyšujeme energetickou bezpečnost

Je to tak pohodlné – otočíme kohoutkem na radiátoru a topíme. Možná nás  pak napadne, jaké asi bude vyúčtování za odběr plynu, a topení o několik stupňů ztlumíme. Motivováni úsporou vlastních financí nevědomky zvyšujeme energetickou bezpečnost státu. Po celý školní rok budeme pravidelně sledovat spotřebu zemního plynu na naši základní škole. Každý měsíc nám paní školnice dodá z hlavního plynoměru hodnoty, které přeneseme do grafu.

 2tr-graf22tr-graf1

 

 2tr-plyn2tr-plynomer

 

Spotřeba zemního plynu

Žáci druhé třídy sledují pravidelně spotřebu zemního plynu na základní škole. Výsledky zapisují do tabulky. Vzhledem k plynu, jako neobnovitelnému zdroji energie se zamýšlí nad jeho úsporou i lepším využitím, jako zdroje tepla.

Tabulka hodnot:

  9. 9. 2013

 

35387

 

2731

24. 9. 2013

Od 23.9.2013

35552

 

165

  7.10.2013

se topí

36721

 

1169

21.10.2013

 

37959

 

1238

  4.11.2013

 

39264

 

1305

11.11.2013

 

39907

 

643

25.11.2013

 

41599

 

1692

 

 2-tr-

 

Každý týden nám paní školnice L. Hofericová dává z hlavního plynoměru hodnoty, které přenášíme do grafu a vyhodnocujeme je.

 2-trida-foto

 

Hodnocení projektu 

“Měříme spotřebu plynu”

V průběhu letošního školního roku jsme sledovali spotřebu plynu na naší škole. Z naměřených hodnot jsme sestavovali graf a sledovali zejména začínající topnou sezónu. Každý týden nám paní školnice předávala z hlavního plynoměru hodnoty, které jsme přenášeli na graf a vyhodnocovali výsledky. Výsledné grafy si můžete prohlédnout a sami porovnat hodnoty v jednotlivých měsících.

Deb

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi