STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET ŠKOLY

Střednědobý rozpočtový výhled Základní škola Měcholupy pro roky 2023 - 2027  
           
Položka Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů
  2023 2024 2025 2026 2027
Materiál          
obecný materiál 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000
kancelářské potřeby 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
čistící prostředky 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000
tiskopisy 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
nápoje na pitný režim 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
potraviny 735 000 735 000 735 000 735 000 735 000
Energie          
voda 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
plyn 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000
elektřina 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
pohonné hmoty 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Opravy a udržování          
drobné opravy 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
Cestovné          
cestovné 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Služby          
pornájem programů 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
poštovné 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
plavecký výcvik 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
telefony 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
revize 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
bankovní poplatky 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
ostatní služby 197 500 197 500 197 500 197 500 197 500
Mzdové náklady          
dohody 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000
Pojištění          
pojištění za žáky a zaměst. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Odpisy          
odpisy 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000
DDHM          
nákup 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Celkem 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000
           
  Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů
  2023 2024 2025 2026 2027
Tržby          
stravné 735 000 735 000 735 000 735 000 735 000
družina 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Ostatní výnosy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Dotace 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Celkem 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000 2 405 000

Rozpočet roku 2023

501100 spotřeba materiálu OÚ 92 000,00
501104 spotřeba materiálu družina  25 000,00
501108 Odborné časopisy Obec 1 500,00
501111 učebnice a pomůcky OÚ 500,00
501112 Oděvy,obuv-OÚ 1 000,00
501113 kancelářské potřeby  25 000,00
501114 ostatní majetek do 500 Kč - škola OÚ 0,00
501115 OEHM od 500-2999,99 Kč 10 000,00
501116 čistící prostředky škola  25 000,00
501117 tiskopisy  4 000,00
501125 Nápoje-pitný režim-OÚ 5 000,00
  501 škola celkem 189 000,00
501200 spotřeba materiálu ŠJ 15 000,00
501210 čistící prostředky ŠJ 2 000,00
501211 ostatní majetek do 500,- ŠJ 1 000,00
501212 OE HM od 500-2999,99  2 000,00
501220 potraviny žáci 600 000,00
501221 potraviny zaměstnanci 135 000,00
  501 jídelna celkem 755 000,00
501 celkem 944 000,00
502110 spotřeba vody  80 000,00
502120 spotřeba plynu  680 000,00
502150 spotřeba pohonných hmot 3 000,00
502130 spotřeba el.energie 200 000,00
502 celkem 963 000,00
511104 opravy a udržování  5 000,00
511105 malování s opravou 0,00
511109 opravy drobné 5 000,00
511100 Opravy strojů a zaříz.škola 2 000,00
511111 Opravy instalatérské škola 2 000,00
511112 opravy elekroinstalace  2 000,00
511114 Opravy a  údržba nehmotného majetku 0,00
  511-škola celkem 16 000,00
511202 Ostat.opravy a udržování ŠJ 1 000,00
511201 opravy strojů a zařízení ŠJ 5 000,00
  511 - ŠJ celkem 6 000,00
511 celkem 22 000,00
512110 Cestovné-provozní prostředky  10 000,00
512 celkem 10 000,00
518100 ostatní služby – škola 176 000,00
518111 poplatek za užívání prg.Vema 50 000,00
518113 školení a vzdělávání – OÚ 3 000,00
518114 poštovné-obec  2 500,00
518112 plavecký výcvik 23 000,00
518119 telefony 17 000,00
518120 Revize bez opravy  30 000,00
518101 ostatní služby - nadace ČEZ 0,00
518020 bank.poplatky FKSP 500,00
518010 bankovní poplatky BÚ 6 500,00
518050 akce pro žáky-startovné 0,00
518030 poplatky různé 1 500,00
  518-škola celkem 310 000,00
518200 ostatní služby ŠJ 10 000,00
518220 reviz ŠJ 2 000,00
  518-jídelna celkem 12 000,00
518 Celkem 322 000,00
521120 Mzdové náklady - OÚ 38 000,00
521 celkem 38 000,00
525100 zákonné pojištění 500,00
525 celkem 500,00
527100 příspěvek na stravenky 0,00
527 celkem 0,00
524110+20 SP+ZP OÚ 0,00
524 Celkem 0,00
549100 Ostatní náklady z činnosti 5 000,00
549130 pojištění za žáky a zaměstnance 30 000,00
549 celkem 35 000,00
551110 odpisy škola  41 000,00
551 odpisy celkem  41 000,00
558118 DDHM 3000-39999,99 Kč škola OǓ 25 000,00
558201 DDHM 3000-39999,99 Kč-ŠJ-obec 5 000,00
558 celkem 30 000,00
563100 kurzová ztáta 0,00
563 celkem 0,00
  NÁKLADY CELKEM   2 405 000,00
     
602220 tržby stravné-žáci+příspěvek z FKSP 600 000,00
602221 tržby stravné dospělí  135 000,00
602230 stravenky - zaměstnanci 0,00
602400 poplatek za družinu 60 000,00
602 Celkem 795 000,00
648110 Zúčt.fondů-úhr.nezaj.nákladů 0,00
648 Celkem 0,00
649110 jiné statní výnosy – OÚ 10 000,00
649150 úhrada za duplikáty žák.knížek 0,00
649 Celkem 10 000,00
662110 Úroky – BÚ 0,00
662120 Úroky – FKSP 0,00
662 Celkem 0,00
672110 Provozní dotace-OÚ 1 600 000,00
  Výnosy celkem 2 405 000,00

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi