STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET ŠKOLY

Střednědobý rozpočtový výhled Základní škola Měcholupy pro roky 2018 - 2022  
Položka Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů Výše nákladů
  2018 2019 2020 2021 2022
Materiál          
obecný materiál 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
kancelářské potřeby 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
čistící prostředky 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
tiskopisy 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
nápoje na pitný režim 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
potraviny 520 000 530 000 530 000 530 000 530 000
Energie          
voda 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
plyn 300 000 300 000 350 000 350 000 350 000
elektřina 135 000 135 000 140 000 140 000 140 000
pohonné hmoty 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000
Opravy a udržování          
drobné opravy 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Cestovné          
cestovné 12 000 13 000 13 000 14 000 14 000
Služby          
pornájem programu Vema 21 000 21 000 22 000 22 000 22 000
poštovné 8 000 8 000 9 000 9 000 10 000
softwarové služby 30 000 30 000 31 000 31 000 31 000
telefony 15 000 15 000 16 000 16 000 16 000
revize 45 000 45 000 50 000 50 000 50 000
bankovní poplatky 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000
malování 100 000 100 000 50 000 100 000 50 000
ostatní služby 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000
Mzdové náklady          
dohody 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Pojištění          
pojištění za žáky a zaměst. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Odpisy          
odpisy 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500
DDHM          
nákup 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem 1 836 500 1 848 000 1 863 500 1 915 000 1 866 500
  Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů Výše výnosů
  2018 2019 2020 2021 2022
Tržby          
stravné 520 000 530 000 530 000 530 000 530 000
družina 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Ostatní výnosy 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Dotace 1 271 500 1 273 000 1 288 500 1 340 000 1 291 500
Celkem 1 836 500 1 848 000 1 863 500 1 915 000 1 866 500

Návrh rozpočtu na rok 2019

  Návrh rozpočtu na rok 2019  
     
číslo účtu název účtu rozpočet
501013 ostatní majetek- RF 0
501014 materiál - RF 0
501100 spotřeba materiálu OÚ 192 910,00
501104 spotřeba materiálu družina  + školní klub 7 000,00
501111 učebnice a pomůcky OÚ 2 000,00
501113 kancelářské potřeby  45 000,00
501114 ostatní majetek do 500 Kč - škola OÚ 1 000,00
501115 OEHM od 500-2999,99 Kč 34 055,00
501116 čistící prostředky škola  15 000,00
501117 tiskopisy  4 000,00
501125 Nápoje-pitný režim-OÚ - žáci 4 000,00
  501 škola celkem 304 965,00
501200 spotřeba materiálu ŠJ 7 000,00
501210 čistící prostředky ŠJ 3 000,00
501211 ostatní majetek do 500,- ŠJ 1 000,00
501212 OE HM od 500-2999,99  1 500,00
501220 potraviny žáci 400 000,00
501221 potraviny zaměstnanci 70 000,00
  501 jídelna celkem 482 500,00
501 celkem 787 465,00
502110 spotřeba vody  80 000,00
502120 spotřeba plynu  300 000,00
502150 spotřeba pohonných hmot 3 000,00
502130 spotřeba el.energie 130 000,00
502 celkem 513 000,00
511104 opravy a udržování  5 000,00
511105 malování s opravou 0,00
511109 opravy drobné 12 000,00
511100 Opravy strojů a zaříz.škola 5 000,00
511111 Opravy instalatérské škola 2 000,00
511112 opravy elekroinstalace  3 000,00
511113 ost.opr.a udržování,revize oprav 0,00
511114 Opravy a  údržba nehmotného majetku 0,00
  511-škola celkem 27 000,00
511202 Ostat.opravy a udržování ŠJ 1 000,00
511201 opravy strojů a zařízení ŠJ 3 000,00
  511 - ŠJ celkem 4 000,00
511 celkem 31 000,00
512110 Cestovné-provozní prostředky  20 000,00
512 celkem 20 000,00
518100 ostatní služby – škola 200 000,00
518111 poplatek za užívání prg.Vema 25 000,00
518113 školení a vzdělávání – OÚ 5 000,00
518114 poštovné-obec  8 000,00
518116 softwarové služby  10 000,00
518119 telefony 15 000,00
518120 Revize bez opravy  35 000,00
518020 bank.poplatky FKSP 300,00
518010 bankovní poplatky běžn.účtu 4 500,00
518050 akce pro žáky-startovné 1 000,00
518030 poplatky různé 500,00
  518-škola celkem 304 300,00
518200 ostatní služby ŠJ 4 000,00
  518-jídelna celkem 4 000,00
518 Celkem 308 300,00
524110 mzdové náklady 20 000,00
524 Celkem 20 000,00
527100 příspěvek na stravenky 22 000,00
527 Celkem 22 000,00
549130 pojištění za žáky a zaměstnance 20 000,00
549 celkem 10 000,00
551110 odpisy škola  15 500,00
551 odpisy celkem  15 500,00
558118 DDHM 3000-39999,99 Kč škola OÚ 70 000,00
558201 DDHM 3000-39999,99 Kč-ŠJ-obec 0,00
558 celkem 70 000,00
  NÁKLADY CELKEM   1 797 265,00
     
602220 tržby stravné-žáci+příspěvek z FKSP 400 000,00
602221 tržby stravné dospělí  70 000,00
602230 stravenky - zaměstnanci 2 000,00
602400 poplatek za družinu 30 000,00
602 Celkem 502 000,00
649110 jiné statní výnosy – OÚ 25 000,00
649150 úhrada za duplikáty žák.knížek 100,00
649 Celkem 25 100,00
662110 Úroky – BÚ 150,00
662120 Úroky – FKSP 15,00
662 Celkem 165,00
672110 Provozní dotace-OÚ 1 270 000,00
  Výnosy celkem 1 797 265,00
     
Vyhotovila: Lenka Kindermanová  
     
Ředitel: Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph.D.,Ing.Paed.IGIP  
     
Dne: 13.11.2018  

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi