Mladí ladí D-DUR

Naše škola se zapojila v rámci programu Škola pro udržitelný život do projektu:

Mladí ladí D-DUR

Projekt „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, byl podpořeném z programu ERASMUS+.

Je určen pro skupiny mladých ve věku 13-20 let (starší žáky ZŠ či žáky SŠ) a můžete si vybrat, zda se zapojíte v prvním nebo v druhém kole, tedy ve školním roce 2018/2019 nebo 2019/2020. Pracovat budete s novou metodikou programu ŠUŽ, budete mít možnost využívat metodickou a konzultační podporu a osobní přístup ke každé zapojené škole. Dále můžete zapojením získat:

Hlavním cílem projektu je:

Umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

V projektu „Mladí ladí D-DUR“ pracujeme s programem Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). ŠUŽ je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů mladí lidé, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a mladí se tak učí důležitým dovednostem pro život.

 

Poslání ŠUŽ: Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný život.

 

Cíle ŠUŽ:

  • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život v místě.
  • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě.

Metodika ŠUŽ je postavena na principu místně zakotveného učení a dvou cyklech projektové výuky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu skutečnému naplnění.

  • Místně zakotvené učení zdůrazňuje napojení ekologické výchovy na konkrétní místa, lidi a věci veřejné. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce a péči o ni.
  • Cílem prvního cyklu je vytvoření udržitelné Vize místa, kdy mladí na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhnou, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 10 let.
  • Druhý cyklus se snaží přispět k naplnění vize místa. Mladí si vyberou konkrétní problém či potřebu v místě a realizací konkrétního místního projektu přispějí k jejímu naplnění.

Žáci 7. a 8. ročníku se zúčastní třídenního pobytu v Dolním Maršově v termínu 14.-17.1.2019 v doprovodu školní metodičky prevence Mgr. Heleny Gondekové.

Před odjezdem na pobyt do Horního Maršova jsme realizovali tyto aktivity:

  1. Nastavení pravidel komunikace a spolupráce.

Před samotným určením pravidel si žáci zahráli hru Peříčko. Připravili si několik větších stolů, pro každou skupinu jeden, na každém stole leží peříčko. Úkolem bylo dopravit v co nejkratším časovém limitu peříčko z jedné strany stolu na druhou pouze foukáním. Nikdo se nesměl dotknout ani stolu, ani peříčka. Když peříčko spadlo, skupina začala znovu. Členové skupiny se pak společně shodli na tom, co při hře fungovalo a co ne, své postřehy sepsali. o Všechny týmy se podíleli svými návrhy na následném formulování pravidel efektivní komunikace a spolupráce, které žáci stvrdili na souhlas svým podpisem.

  1. Jaké město chceme?

Žáci dostali obrázek labyrintu jako symbol města.

Na základě motivačního příběhu si vytvořili představu svého města, svou představu ideálního místa k životu. Své představy se pokusili výtvarně zpracovat a popř. slovně doplnit.

  1. Vnímavost k sobě samému

 Jak se vidím, jak se cítím a jak se znám.

Společně si převyprávěli příběh o Achillovi.

Dostali čas napsat nebo výtvarně ztvárnit kde vidím svoji „Achillovu patu“.

Odpovídali na otázky:

Co nás oslabuje?

Co nás činí zranitelnými?

      Čím nás někdo může oslabit?

Poté společně sdíleli, co mají na papíře.,

Vedli společnou diskuzi na téma: Citlivá místa v každém z nás. Citlivost vůči druhým. Respekt k druhým.

  1. Vnímání přírody, krajiny a místa, kde žiji

Žáci si společně přečetli japonskou přírodní Haiku.

Poté se vydali na procházku v okolí školy a společně objevovali nejkrásnější, nejzajímavější místa.

Všichni pojmenovali svoje smyslové vjemy, zážitek z místa vložili do několika slov a básně.

Báseň o místě: BÁSEŇ O AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

                           BÁSEŇ O POMNÍKU Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

  1. Mapování místa, ve kterém žiji

 Žáci vyhledávali v terénu odpovědi na předem známe otázky a výsledky svého bádání zaznamenali do společně vytvořené mapy.

A190A191

A192A193

A194A198

A195A196

A197

A199A200

A201

Žáci ZŠ Měcholupy vyjeli do Krkonoš

   V polovině ledna se vybraní žáci zúčastnili pobytu v Horním Maršově, kde ve středisku ekologické výchovy SEVER realizovali činnosti v rámci projektu Mladí ladí D-Dur. Program byl nabitý perfektně promyšlenými aktivitami směřujících k pochopení pojmů udržitelnost, komunita a dialog, což jsou klíčové úkoly projektu Mladí ladí D-Dur tj. demokratický dialog k udržitelnému rozvoji. První den se žáci představili a pomocí prezentace seznámili lektory se svými aktivitami, které již v rámci projektu realizovali.  Následovala půldenní simulační hra, při níž si vyzkoušeli svého podnikatelského ducha a obratnost v oblasti finanční gramotnosti. Téma rybaření je zavedlo na okraj moře, úkolem bylo lovit s co největším ziskem. Byl to velký boj mezi jednotlivými rybářskými společnostmi. Bohužel ryby po 7. kole /7 letech/ byly vyloveny a kapacita moře vyčerpána. Jak tedy měly společnosti postupovat, aby jejich podnikání bylo udržitelné? Na tuto i další otázky se snažili žáci odpovídat. V další části dne se vydali ven, kde se pokusili zjistit udržitelnost obce Horní Maršov v reálných podmínkách. Jednotlivé skupiny hledaly přímo v terénu odpovědi na problémy z různých oblastí, zajímaly se např. o komunikaci mezi vedením obce a veřejností, o možnosti trávení volného času všech věkových skupin obyvatel, o dopravní infrastrukturu a dostupnost Maršova hromadnou dopravou, o možnosti obyvatel zajistit nákup potravin, o bezpečnost na ulicích, o ochranu přírody, o informovanosti veřejnosti o konání kulturních akcích, o péči o kulturní dědictví obce atd. Svá zjištění žáci následně prezentovali a případně navrhovali možnosti řešení a zlepšení dosavadního stavu. Samozřejmě, že cestou stihli postavit velkého sněhuláka, nebo se vyválet v hlubokém sněhu. V poslední části pobytu měli žáci možnost přenést udržitelnost do okolí své školy. Žáci na základě předchozího mapování uvedli, co o lokalitě již ví a co chtějí ještě vědět, která oblast udržitelnosti je pro ně podstatná. V čase mezi hlavními bloky byly pro žáky organizovány krátké hry v budově i venku, divadelní představení, ve kterém si sami zahráli a mnohé další činnosti. Pobyt se žákům velice líbil. Poznali nová místa, ochutnali regionální kuchyni, byli na čistém vzduchu, užili si hodně sněhu a především měli možnost trávit delší čas v třídním kolektivu.

                                       Mgr. Helena Gondeková

A202A203

A204A205

A206A207

A208A209

A210A211

A212A213

A214A215

A216A217

A218A219

A220A221

A222A223

A224

Navštívili jsme obecní úřad a diskutovali o autobusové zastávce.

A321A322

A323

Projekt „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji - Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný život.) je v plném proudu.

Ve čtvrtek 11. dubna se vybraní žáci ZŠ Měcholupy pod vedením Mgr. Heleny Gondekové účastnili setkání škol a odborníků v Informačním centru OSN v Praze. Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a nápadů mezi školami a prezentace školních aktivit odborníkům z oblasti demokratického dialogu a osobám s rozhodovací pravomocí. Mezi hosty byl Tomáš Kažmierski - MŽP, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů, Jan Mareš – MŽP, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj, Petr Hermann, předseda Národní sítě zdravých měst ČR, Silvie Pýchová, ředitelka SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání). Každá škola prezentovala všechny doposud absolvované aktivity, průběh (co dělali/zažili, včetně dojmů, pocitů apod.), výsledky/výstupy z nich, jak probíhala komunikace s vedením obce a zapojenými odborníky, nebo jak žáci pracují s tématem udržitelného rozvoje. V závěru odpovídali na doplňující otázky a diskutovali s přítomnými hosty. Žáci naší školy byli nejmladší, přesto jejich prezentace měla největší úspěch.

                                     Mgr. Helena Gondeková

A386A387A388A389

A390A391

A392

Základní škola Měcholupy oslavila Den Země

projektem Světová škola + Mladí ladí D-dur + Ukliďme Česko

  V této době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a titulem Světová škola. Zapojuje se do mnoha projektů celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vyniká a slaví úspěchy. Pořádá akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Jejím cílem je chránit životní prostředí. Žáci sbírají druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagují šetření elektřinou, řešili problematiku emisí a imisí i šetření vodou. V letošním roce se v rámci zapojení do projektu Mladí ladí D-Dur a Světová škola věnovali možnostem, jak přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Žáci na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhli, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 4 let. Vybrali si zvelebení autobusové zastávky. Místně zakotvené učení povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu skutečnému naplnění. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně přistoupil ke správě obce a péči o ni. Žáci získali povědomí, že všechno je jen na nás na lidech, na lidských aktivitách, které mohou kladně i záporně ovlivnit životní prostředí a každý by měl jejich dopad promýšlet. Hodnotili a upravili své počínání z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi. V rámci školy prostřednictvím projektů žáci pečují o zdravé životní prostředí nejen v obci, ale na celé planetě. Vymalovali autobusovou zastávku v blízkosti školy, již několik let v rámci projektu Ukliďme si Česko pravidelně upravují okolí školy i obce za pomoci vedení městyse Měcholupy, šli příkladem, motivovali a motivují veřejnost k velebení obce, k veřejně prospěšné činnosti a ukazují svým příkladem, že někdy málo znamená více. Je potřeba si uvědomit důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání žáků. Globální vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu, abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé. Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Jde o celoživotní proces, který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení lokálních i globálních problémů. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a žáci se v rámci filozofie Světové školy učili, zjišťovali a jednali. Doufejme, že krásně vymalovaná zastávka, kterou slavnostně starostka Měcholup otevřela přestřižením pásky, se bude dlouho pyšnit svým krásným kabátem.  

    Mgr. Helena Gondeková

A402A396

A395A393

A393_2A400

A394A398

A397A399

A401

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi