Inkluzivní vzdělávání 2015/2016

O inkluzi

       Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem  kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání.

         Cílem školní inkluze je nabízet začlenění děti s jakýmkoliv znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

         V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.

          Inkluzívní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pedagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.

       Inkluzívní je přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných   třídách společně s vrstevníky. Je jim přitom poskytována podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň naplňuje a respektuje jejich individuální potřeby a rozvíjí jejich silné stránky

Inkluzivní vzdělávání v podmínkách naší školy

               Naše škola vzdělává děti ve svém okolí, nezbavuje se žáků handicapovaných, hyperaktivních či mající jiné odlišnosti. Využíváme efektivních metod jako kooperativní učení, omezujeme frontální výuku.

        Při uplatňování individuálního přístupu se v každé třídě snažíme úspěšně vzdělávat děti různých akademických schopností a docílit toho, aby se všechny tyto děti maximálně rozvíjely.

       K získání důvěry rodičů a jejich spolupráce využíváme mnohdy velmi netradiční cesty. Ale pro vzdělávání dětí je zájem rodičů a jejich spolupráce s učitelem velmi důležité.

       Pokud žák potřebuje domácí přípravu a nemá pro ni doma odpovídající prostředí, hledáme jiné cesty k jejímu zajištění. To ovšem neznamená rezignaci na spolupráci s rodinou, ale vynakládáme velké úsilí o oboustranně vstřícný postoj, pravidelnou docházku a pravdivé omluvy nepřítomnosti.

        Doučování sehrává velmi důležitou úlohu v budování sebedůvěry dítěte a jeho školní motivaci. Pro přípravu byl využit čas před vyučováním nebo před odchodem domů. Žáci mohou využívat počítače v počítačové učebně a knihovnu k učení a vyhledávání informací.

        Nevyžadujeme spolupráci rodičů při vypracování domácích úkolů a netrváme na jejich úpravě, kde nejsou podmínky.  Nežádáme po dětech donášku pomůcek, které rodiče nemohou zajistit.

       Při pedagogické činnosti dodržujeme zásady např.:

- Nestereotypně chválit všechny žáky a posilovat jejich vlastní i vzájemnou úctu

-  Důvěřovat ve schopnosti žáků

- Vytvářet prostor k volbě činnosti a samostatnému řízení

-  Vytvářet prostor k vyjádření individuálních názorů

-  Dávat prostor ke kladení otevřených otázek a rozvíjet tvořivé myšlení

-  Vést žáky k respektu

-  Humorem a vřelým vztahem k žákům přispívat k nedirektivnímu vedení třídy

-  Vést ke hledání kompromisů a společných řešení

-  Odstraňovat z vyučování strach a obavy z odhalení neúspěchu

-  Zadávat úkoly, jejichž plnění je reálné, ale přitom vyžadovat zvýšené úsilí

-  Pomoci při přípravě na výuku druhého dne

-  Pomoci při absenci ve škole - možnost doučování

        Snažíme se pečovat o celkovou osobnost každého žáka, tedy nezaměřujeme se pouze na akademické úspěchy, ale podporujeme jeho fyzické a duševní stránky a uplatnění v dalších oblastech lidského konání. Snažíme se budovat a podporovat sebeúctu u každého dítěte, neboť má význam pro kvalitu jeho vztahů s dětmi i dospělými, zvnitřňování sociálních norem, rozvíjení kompetencí ke zvládání životních nároků, prevenci sociálně patologických jevů. Jedním z důležitých cílů výchovy a vzdělávání je, aby dítě poznalo samo sebe jako hodnotného a kompetentního člověka.

        Pro průběh a kvalitu vzdělávání má zásadní význam, jaké jsou ve škole vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a vedením školy.  Ve škole budujeme bezpečné prostředí, kde se k sobě všichni chovají s respektem a přistupují k sobě jako k rovnoprávným partnerům, kde si všichni naslouchají.

        Pedagogický sbor se neustále v této oblasti vzdělává, neboť pro porozumění příčinám problémů, s nimiž se potýkají děti z prostředí s odlišnou kulturou a historií, je důležité znát tuto kulturu.

      Organizujeme výlety a rozvíjející aktivity, které zprostředkují sociálně a kulturně znevýhodněným žákům podněty, které jiné děti získávají v rámci rodinných aktivit. To jsou aktivity, které škola poskytuje navíc, aby žákům kompenzovala hendikep nepříznivého rodinného zázemí. V první řadě se však snažíme, aby sociálně a kulturně znevýhodněným žákům byla zajistila účast na běžných školních akcích. 

        Důležitou součástí mimoškolních aktivit je zájmová činnost, která žákům umožňuje rozvíjet jejich nadání a přináší příležitosti k prožití úspěchu. Žáci mohou navštěvovat Kroužek PC, Sportovní kroužek, Kroužek WING TSUN, Kroužek flétny, Kroužek kytary, Keramický kroužek, Taneční kroužek, Kroužek zdravovědy, Kondiční posilování, Kroužek vaření, Kroužek divadelní. Také pořádáme různé akce a bezplatné školní výlety ( viz. Web).

                                                                      Mgr. Helena Gondeková

 

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi