Zlatá nit

6. ročník se v letošním roce zapojil do ekoprojektu „Zlatá nit“. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s tematikou Slunce . je to unikátní téma, které prostupuje do všech předmětů od zeměpisu přes fyziku až po výtvarnou výchovu. Dává velký prostor k hledání a objevování environmentálních souvislostí našeho života na Zemi. Jako předloha slouží kniha „Zlatá nit“, která je metodicky zpracována do osmi kapitol. Nalezneme zde aktivity zaměřené na budování vztahů ve třídě, ale i náměty rozvíjející komunikaci a spolupráci. Projekt je též námětem k motivaci Dne Země, školy v přírodě, ale hlavně obecně zušlechťování environmentálního cítění žáků.

1. téma: Slunce – naše inspirace

 Jak projekt probíhal?

S žáky jsme si vyrobili Slunce jako motivaci, jak je vnímáno v minulosti a dnes. Ke Slunci jsme namalovali  8 paprsků, které vyjadřovali, co pro nás Slunce znamená. Každý z žáků měl možnost se vyjádřit a zároveň zdůvodnit svůj názor. Namátkou jen několik – teplo, světlo, vzduch, voda….. Poté měl každý z žáků 5 věcí, které přiřazoval k jednotlivým paprskům a zdůvodňoval proč?

Prostřednictvím skupinové a PROŽITKOVÉ AKTIVITY Slunce se žáci naučili vnímat Slunce jako ZÁKLADNÍ ZDROJ ŽIVOTA NA NAŠÍ PLANETĚ  Zemi. V rámci kreativní tvorby měli možnost zamýšlet se, diskutovat a formulovat své myšlenky.

Dsc01642Dsc01650Dsc01644

Dsc01645Dsc01646_2

 2. téma: Slunce – naše HVĚZDA

 Jak projekt probíhal?

         Metodický přehled nabídl témata jako jsou "Sluneční soustava", "Pozorování slunce", "Ve vesmíru". Žáci zvolili spolu s třídní učitelkou 1. téma "Sluneční soustava" , kde je zaujala dramatická aktivita "Vznik sluneční soustavy".

       Nejprve učitelka přečetla žákům motivační text o vzniku sluneční soustavy. Žáci se poté rozdělili do 7 skupin. Slunce - 8 žáků, Saturn - 4 žáci, Jupiter - 4 žáci, Uran -2 žáci, Mars - 1 žák, Země- 1 žák, Venuše - 1 žák, Merkur - 1 žák, Kometa - 1 žák (meteority).

    Celá sluneční soustava vznikla zároveň, zárodek měl zřejmě podobu obrovského mraku zředěného kouře obsahujícího drobná zrnka prachu (žáci se shlukli  představovali mrak kouře). Tato řídká a chladná  hmota se  pomalu otáčela a vytvářela pomocí dostředivé síly obrazec  podobající se disku (žáci se otáčí). Disk se časem začal smršťovat o otáčení kolem osy zrychlovat, uprostřed zůstal větší shluk hmoty - zárodek Slunce (8 žáků), kteří se přestanou otáčet   kolem tenčí plynný disk, zárodek budoucích planet. Žáci  zdůraznili vznik dvou druhů planet (kamenné- Merkur, Venuše, Země , Mars a plynné- Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

 Závěrem si žáci dramatickou aktivitou mohli vyzkoušet, jak vznikala sluneční soustava.

6-listopad-56-listopad-8

6-listopad-96-listopad-2

 Spektroskop

Cílem této aktivity je výroba a funkce papírového spektroskopu. Pomocí spektroskopu zkoumají vědci Slunce i vzdálené hvězdy. Přicházející světlo se rozloží podle vlnových délek do barevného spektra.

Výroba spektroskopu:

Pomůcky: staré CD nebo DVD, nůžky, lepidlo, papír. Dle předlohy žáci sestavili a slepili jednotlivé díly.

pozorování spektra:Žáci zaměřili štěrbinu spektroskopu na Slunce(denní světlo)  uvnitř spektroskopu sledovali spojité spektrum. Sluneční světlo se rozkládalo rovnoměrně. Poté žáci vyzkoušeli i jiné zdroje, např.  zářivku a zjistili, že se charakter spektra změnil. některé barvy byly potlačené.

 6-listopad-1_26-listopad-12_26-listopad-10_2


  Slunce  a barvy vesmíru

 V prosinci jsme se v projektu Zlatá nit zaměřili na vesmír .

     Forma: Výtvarná  aktivita

     Cíl hodiny: Poskytnout možnost představit si a zároveň znázornit barevnost vzdáleného prostoru , ve kterém jsme nikdy nebyli.

     Pomůcky:  balicí papír, temperové barvy, štětce, houbičky, stěrky...

     Postup: Na balicí papír žáci nanášeli barvu vesmíru, znázornili si jednotlivé planety a Slunce, tak jak to znají z předmětu přírodověda či zeměpis. Poté metodou drippingu - metodou kapání, vytvářeli obrazce ve vesmíru. Hra fantazie, barevných čar, spirál či nedefinovatelných útvarů v žácích vyvolávala představy, jak vesmír vypadá.

 6-prosinec-1-16-prosinec-1-46-prosinec-1-26-prosinec-1-5

                             

Slunce - náš malíř

Cíl  aktivity: seznámit žáky odkud se bere světlo a jak vznikají optické jevy, žáci si uvědomí, jak se světlo rozkládá na spektrum - jednotlivé základní barvy ( duha) a naučí se 7 barev duhového spektra, během praktických aktivit si ověří vznik a míchání barev a také princip optických iluzí

Metodický přehled-" Kde se bere světlo?"

                                   Cesta ke slunečnímu paprsku - prožitková aktivita

                                   Světlo a tma - výtvarná  literární aktivita

                                   Stíny - výtvarná a dramatická aktivita

                                   Světelné znečištění - prožitková aktivita

Hry se světlem - pokusy:  vodní lupa, kaleidoskop, periskop, barvy duhy v mýdlových bublinách, jak vidí hmyz, jak vidí krajinu zvířata?

 Sestka-4Sestka-2

Sestka-1_2Sestka-3_2

 

 Slunce - náš hodinář

Cíl aktivity: žák pochopí, jak rotace Země kolem své osy ovlivňuje střídání dne a noci, žák si prakticky vyzkouší měření času pomocí slunečních hodin a podívá se na měření času v historických souvislostech. Cílem je porozumění tomu, jak sklon zemské osy ovlivňuje střídání ročních období v různých částech světa.


Metodický přehled:

1. Otáčení Země kolem své osy - pomeranč - simulace

Žáci si vyrobili ve skupinách model  Země z pomeranče a špejle,  která představuje osu Země. Dle globusu označíme tři místa barevně, pak rozsvítíme lampičku a posvítíme na pomeranč. Světlo dopadá na zeměkouli - pomeranč jen z jedné strany, která je osvětlována. Žáci pochopili střídání dne a noci na jednotlivých místech naší  zeměkoule. Na tuto aktivitu navázali žáci střídání čtyř ročních období, kdy se země pohybuje po elipse. Seznámí se s pojmy slunovrat či rovnodennost.

2. Fenomén čas -sluneční hodiny

Žáci si vyrobili sluneční hodiny sestavili návrhy a poté vybrali jeden, který vyrobili. Z historie nastudovali vývoj hodin. Zjistili, že existovali  hodiny přesýpací, vodní, svíčkové...

3. Pohyb Země kolem Slunce - pomeranč, jablko - simulace

Žáci využili modelu pomeranče při výkladu střídání dne a noci a navázali simulací střídání čtvero ročních období, kdy se země pohybovala po elipse.                                                               

Klíčová slova: Den a noc, světlo a tma, otáčení Země kolem své osy, čtyři roční období

Průřezová témata: Enviromentální výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech

 Zlata-nit-unor-6_2Zlata-nit-unor-5_2

 Zlata-nit-unor-4_2Zlata-nit-unor-7_2

Zlata-nit-unor-9_2Zlata-nit-unor-2

Zlata-nit-unor-3_2Zalta-nit-unor_2

Slunce - naše počasí

Cíl aktivity: Cílem této aktivity bylo vézt žáky k pochopení, jak Slunce ovlivňuje počasí a klima na planetě Zemi. Žáci si uvědomí, kolik různých přírodních sil se setkává a vytváří rozličné druhy počasí. Naučí se také počasí sledovat a pracovat se získanými informacemi. Žáci také kriticky zhodnotí extrémní klimatické jevy na území ČR a předpovídají, jak mohou současné problémy životního prostředí v budoucnu ovlivnit atmosféru, počasí a podnebí.

Metodický přehled:

1 . Sluneční záření a počasí: žáci se seznámili formou skupinové práce s problematikou slunečního záření, seznámili  se s pracovním listem, který vypracovali  a následně vedli diskusi nad výsledky. Žáci analyzovali tok energie v podobě záření ze Slunce na Zemi. Poznali nové pojmy- intenzita záření, tok slunečních paprsků, průchod slunečního záření atmosférou, globální oteplení...

2. Vodní pára v atmosféře:  žáci pokusem pochopili , že ve vzduchu je přítomna vodní pára, žáci si prakticky vyzkoušeli,  kdy dochází ke kondenzaci vodní páry a seznámili  se s pojmem rosný bod. Rosný bod se označuje teplota vzduchu, při níž dochází ke kondenzaci vodní páry. Z neviditelného se stává viditelné, z vodní páry vznikají kapičky vody.

 3. Předpověď počasí: využití hydrometeorologické stanice projektu Globe, žáci se seznámí s pojmy tlakoměr, srážkoměr, anemometr, meteorologická budka....

4. Klima:žáci si na internetu vyhledali extrémní klimatické jevy v ČR - extrémní sucha v r.2009, povodně na Liberecku r. 2010, sněhová kalamita na Jablonecku v r. 2009, tornádo v Litovli v r. 2004

Klíčová slova: záření, zahřívání atmosféry, oblačnost, srážky, skleníkové plyny, předpověď počasí, meteorologické jevy - teplota, vlhkost, tlak, extrémní klimatické jevy - povodně, laviny, sucho, tornádo..

Průřezová témata: Enviromentální výchova, Mediální výchova

 Zlata-nit-brezen-3_2Zlata-nit-brezen-2_2Zlata-nit-brezen-1_2

Zlata-nit-brezen

Slunce - naše obživa

Cíl aktivity: cílem této aktivity je , aby žáci porozuměli významu fotosyntézy, zázračného procesu, při němž se přeměňuje sluneční energie na energii chemických vazeb a tím je umožněna existence života na Zemi. Žáci pochopí, že rostliny stojí na počátku většiny energetických řetězců na Zemi, včetně potravních. Žáci si též uvědomí "protéká" ekostémy energie  Slunce prostřednictvím potravních řetězců.Odhalí tedy nejvýznamnější rostliny, které ovlivnily lidstvo, které mění tvář krajiny i lidské společnosti v historických etapách.

Metodický přehled:

1. Fotosyntéza -žáci si praktickým pokusem demonstrovali přítomnost chlorofylu v zelených částech rostlin . K pokusu potřebovali misku, zelené části rostlin a líh.Do misky vložili zelené části rostlin a zakapali lihem. Následně vložili filtrační papír a nechali absorbovat. Pokusem zjistili, že se na filtračním papíře objevilo barevné spektrum rostlinných barviv.

2. Potravní řetězce- žáci se seznámí s příklady možných potravních řetězců - les, louka, pole, potok, rybník, skály, vesnice. Poznají i ekologickou potravní pyramidu.

3. Rostliny, které ovlivnily svět - žáci poznají nejvýznamnější rostliny , které ovlivnily lidstvo a pochopí, jak jejich pěstování spoluvytvářelo a stále mění podobu krajiny i lidské společnosti historických etapách. Aktivity podporují kooperativní výuku a učení v souvislostech. Žáci v PL vedou diskusi o těchto rostlinách: bavlník, lilek brambor, kukuřice, mák, čajovník, pšenice, ječmen, tabák, rýže, cukrová třtina

4. Biopotraviny

Klíčová slova: fotosyntéza, chlorofyl, biomasa, potravní řetězce, tok energie, biozemědělství, významné plodiny, Fair Trade

Průřezová témata: Enviromentální výchova, Mediální výchova

 Sledujeme-dvd-zlata-nit-1Sledujeme-dvd-zlata-nit-4

Sledujeme-dvd-zlata-nit-3Zlata-nit-duben-fotosynteza-2

Sledujeme-dvd-zlata-nit-2Dsc00876Dsc00877

Kontakty

ŠKOLA  OTEVŘENA

PO-PÁ  8hod. - 14hod.

Nejlépe po tel.domluvě

T +420 415 722 512

W www.zsmecholupy.cz

E cirova@zsmecholupy.cz

obec Měcholupy

www.mecholupy-sc.cz

projekt COMENIUS

http://amazingbook.serbis.fr/

Sdílejte s námi