Zápis 2018

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

(K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (i děti s odloženou školní docházkou).)

K zápisu se dostaví  zákonní  zástupci dítěte – pokud možno s dítětem, kteří se prokáží průkazem totožnosti a rodným listem dítěte.

Na základě §46 odst.1   v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání:

 

Místo zápisu:

 

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

 

Doba zápisu:

 

Čtvrtek 5. dubna 2018 v termínu od 13. 00 do 17.00 hodin

 

Pátek 6. dubna 2018 v termínu od 13.00 do 17.00 hodin

V Měcholupech 1.9.2017                                                                            Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D.v.r.

                                                                                                                             ředitel školy

Informace k zápisu 2018

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Informace k organizaci a průběhu zápisu na školní rok 2018-2019:

 

Kritéria pro přijímání žáků -             žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Jde o obce: Měcholupy, Milošice, Želeč, Velká Černoc, Deštnice, Sádek, Libořice, Železná, Holedeč, Holedeček, Stránky, Veletice.

Počet žáků, které je možné přijmout – škola bude přijímat maximálně 30 žáků

Popis formální části zápisu

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

 • Rodný list dítěte
 • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • Žádost k zápisu (obdržíte u zápisu ve škole)
 • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
 • Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, je třeba donést rozhodnutí o udělení odkladu

Obecné informace k zápisu:

 • Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době vyhlášené školou v termínu od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
 • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 • Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • O odklad povinné školní docházky je možné žádat až do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Doporučujeme, však doručit požadované doklady v řádném termínu zápisu Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
 • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
 • Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.
 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
 • Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.
 • Oproti jiným letům dítě nemusí být zápisu osobně přítomno. Pokud je tedy dítě nemocné a nemůže se k zápisu v daném termínu dostavit, nemusí se osobně dostavit ani v případném náhradním termínu zápisu.
 • Dítě se nemusí zápisu účastnit ani v případě, že se osobně dostaví. To znamená, že i když se dostaví, nemusí absolvovat pohovor.
 • Přesto doporučujeme se zápisu zúčastnit i s dítětem a seznámit se s prostředím školy, do které bude docházet.

V Měcholupech 12. 2. 2018                                 Ing.Bc.Zdeněk Dosedla,Ph.D.v.r.

                                                                                  ředitel školy